Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

      142

Mẫu số 01a/BHYT: bản đề nghị trích đưa kinh phí chăm sóc sức khỏe ban sơ là mẫu bản đề nghị trích, chuyển kinh phí âu yếm sức khỏe ban sơ của các đơn vị y tế gửi đến cơ quan bảo hiểm cấp trên. Mẫu bạn dạng đề nghị được phát hành theo Công văn 59/BHXH-TCKT năm 2019 gợi ý trích, chuyển, quyết toán khiếp phí quan tâm sức khỏe ban đầu.

Bạn đang xem: Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

1. Bạn dạng đề nghị trích gửi kinh phí chăm lo sức khỏe ban đầu theo Công văn 59/BHXH-TCKT

Mẫu 01a/BHYT

Tên đơn vị ……………….

Mã số đơn vị chức năng …………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh Phúc

BẢN ĐỀ NGHỊ TRÍCH CHUYỂN

KINH PHÍ bỏ ra CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU

Kính gửi: bảo đảm xã hội tỉnh/huyện ……….……….

1. Về nhân lực y tế: có ………… cán cỗ gồm

1.1 Ông/bà: ……………………………………………………………

– Số chứng từ hành nghề KCB: ……………… ngày cấp: …….… khu vực cấp: …….…

– quyết định tuyển dụng/Hợp đồng có tác dụng việc/Hợp đồng lao rượu cồn số …….. Từ ngày …/…./20….. đến ngày …../……../20……

1.2 Ông/bà :………………………………………………………………

2. Về cơ sở vật chất:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Các thông tin của (tên đối chọi vị)

– thông tin tài khoản số: …………………………………………………………………………

– vị trí mở tài khoản: ……………………………………………………………………

Đề nghị BHXH ……………………… trích gửi kinh phí âu yếm sức khoẻ thuở đầu cho (tên 1-1 vị) ……………………… từ thời điểm ngày …../…../20…….

Chúng tôi cam kết và phụ trách trước pháp luật bảo vệ đủ đk để triển khai khám bệnh, chữa căn bệnh trong công tác quan tâm sức khoẻ ban đầu; quản lí lý, sử dụng ngân sách đầu tư chi chăm sóc sức khoẻ thuở đầu tại đơn vị theo quy định; thông tin cho phòng ban BHXH ngay khi có cụ đổi./.

….., ngày ……tháng …… năm 20….

Thủ trưởng đơn vị

(ký, chúng ta tên, đóng dấu)

*

2. Bạn dạng đề nghị trích đưa kinh phí âu yếm sức khỏe ban đầu theo Thông bốn liên tịch số 41/TTLT-BYT-BTC

Nội dung cơ phiên bản của chủng loại số 01/BHYT: phiên bản đề nghị trích gửi kinh phí chăm sóc sức khỏe lúc đầu như sau:

Mẫu số 01/BHYT

……….(1)……..

Mã số đối kháng vị: …….(2)…….

Xem thêm: Cây Chó Đẻ Chữa Được Bệnh Gì, Cây Chó Đẻ Răng Cưa Và Những Tác Dụng Tuyệt Vời

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc———————-

BẢN ĐỀ NGHỊ TRÍCH CHUYỂNKINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU

Kính gửi: bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện… (3)….

1. Về nhân lực y tế: tất cả …… cán cỗ gồm

1.1. Ông /bà: …………………………………………………………………………………………….

– trình độ đào tạo: ……………………………………………………………………………………..

– ra quyết định tuyển dụng/Hợp đồng làm việc/Hợp đồng lao hễ số ………..từ ngày …/…/20… cho ngày ……/…../20…

1.2. Ông /bà: …………………………………………………………………………………………….

2. Về cơ sở vật chất:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết bảo đảm đủ đk theo hiện tượng của quy định để sử dụng kinh phí đầu tư chi âu yếm sức khỏe ban sơ tại đơn vị và thông báo cho ban ngành BHXH ngay trong khi có vắt đổi./.

…………., ngày …. Mon …. Năm 20…
Thủ trưởng đối chọi vị(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)

Mời độc giả cùng xem thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.