Bảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học

      133
*

Sửa thay đổi trên: Thu, 14 tháng 7, năm nhâm thìn at 7:06 SA

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 01 / TB - NVGĐ1

V/v tiến hành biểu mẫu âu yếm sức khỏe thuở đầu cho HSSV.

Bạn đang xem: Bảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học

Tp. Hồ nước Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: - phòng Thu;

- bảo đảm xã hội Quận huyện.

Mẫu phù hợp đồng trích chuyển kinh phí quan tâm sức khỏe lúc đầu cho học viên sinh viên (Mẫu số C84a-HD).

Mẫu thanh lý vừa lòng đồng trích chuyển kinh phí âu yếm sức khỏe thuở đầu cho học sinh sinh viên (Mẫu số C84b-HD).

Đề nghị chống Thu và bảo hiểm xã hội Quận / thị xã thực hiện các biểu mẫu trên tự ngày

(Đính kèm biểu chủng loại và gợi ý thực hiện)

TL. GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG NVGĐ1

Nguyễn Thị Thu HằngMẫu số: C84a-HD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc-------------------

HỢP ĐỒNG TRÍCH CHUYỂN kinh PHÍCHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU cho HỌC SINH, SINH VIÊN

(Số: / HĐ - BHYT) <1>

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62 / 2009 / NĐ - CP ngày 27 mon 7 năm 2009 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành một số trong những điều của luật pháp BHYT;

Căn cứ Thông bốn liên tịch số 09 / 2009 / TTLT - BYT - BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên bộ Y tế - bộ Tài chính hướng dẫn triển khai bảo hiểm y tế;

Căn cứ đưa ra quyết định số ……… ngày ….. Tháng ….. Năm ….. Của …………….. Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ ở trong nhà y tế trường …………………………………… <2>

Căn cứ ra quyết định số... Ngày ....tháng....năm ………. Của ……………. Về bài toán quy định chức năng, trọng trách của bảo hiểm xã hội tỉnh giấc / thị xã <3> ………………………………

Hôm nay, ngày...tháng...năm 20.... Tại …………………………………………………… chúng tôi gồm:

Đại diện ông (bà): ……………………… Chức vụ: …………………………………… Giấy ủy quyền số: ……………………… Ngày ….. Mon ….. Năm ………………. <4> bên B: (Tên cơ quan cam kết hợp đồng nhận kinh phí đầu tư CSSKBĐ): …………………………

Sau khi thỏa thuận, phía hai bên thống duy nhất ký kết hợp đồng trích tởm phí chăm sóc sức khỏe ban sơ cho học tập sinh, sinh viên vẫn theo học tận nhà trường theo các điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1. Tổ chức âu yếm sức khỏe khoắn ban đầu

Bên B cam đoan thực hiện đúng phương tiện hiện hành về chăm sóc sức khỏe ban sơ cho học tập sinh, sinh viên thâm nhập BHYT đã theo học tận nhà trường.

Điều 2. Phương thức xác định và quyết toán kinh phí đầu tư chi quan tâm sức khỏe mạnh ban đầu

Xác định kinh phí đầu tư chi quan tâm sức khỏe ban đầu

Căn cứ vào số thẻ BHYT đã chế tạo cho học sinh sinh viên, mặt A khẳng định kinh tầm giá chi chăm lo sức khỏe lúc đầu bằng 12% quỹ khám bệnh, chữa bệnh tình của học sinh, sinh viên, theo công thức sau:

KPCSSKBD = 12% x QKCBHS

Trong đó:

QKCBHS: Quỹ khám bệnh, chữa bệnh của học sinh, sinh viên được xác minh dựa bên trên số thẻ BHYT cùng mức đóng BHYT học sinh theo cơ chế hiện hành, được khẳng định theo công thức:

QKCBHS = (90% x mhs x nhs)

mhs: Mức đóng góp BHYT của học tập sinh, sinh viên

nhs: Số học sinh, sinh viên ở trong nhà trường tất cả thẻ BHYT (kể cả số học tập sinh, sinh viên thâm nhập BHYT theo đối tượng người dùng khác).

Chuyển và quyết toán tởm phí chăm lo sức khỏe mạnh ban đầu

a) trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bên B đóng đủ tiền tải BHYT học viên và chuyển cho mặt A list học sinh, sinh viên thâm nhập BHYT, mặt A có nhiệm vụ chuyển ghê phí chăm sóc sức khỏe ban sơ cho mặt B.

Trường hợp bên B đóng BHYT đến học sinh, sinh viên một đợt trong năm, mặt A thực hiện đồng thời bài toán tạm ứng, quyết toán gớm phí quan tâm sức khỏe ban đầu.

Trường hợp bên B đóng BHYT cho học sinh, sinh viên hai lần vào năm, bên A tiến hành tạm ứng cùng quyết toán chăm lo sức khỏe ban sơ như sau:

Lần 1: chuyển 100% khiếp phí chăm lo sức khỏe ban sơ tương ứng cùng với số tiền đóng BHYT học viên lần 1; trợ thời ứng 100% khiếp phí quan tâm sức khỏe ban đầu của số học viên đã gia nhập BHYT theo đối tượng người tiêu dùng khác;

Lần 2: chuyển 100% khiếp phí chăm sóc sức khỏe ban sơ tương ứng cùng với số tiền đóng BHYT học viên lần 2, đồng thời triển khai quyết toán tởm phí chăm lo sức khỏe thuở đầu trong năm.

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của mặt A

Quyền của bên A

Yêu cầu bên B cung ứng danh sách học sinh, sinh viên cùng nộp đủ tiền đóng góp BHYT của đối tượng người tiêu dùng do mặt B quản lý.

Từ chối cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe thuở đầu nếu phát hiện mặt B sử dụng không đúng quy định.

Trách nhiệm của mặt A

Thông báo ngân sách đầu tư được thực hiện để chăm lo sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên;

Chuyển gớm phí chăm sóc sức khỏe ban sơ cho mặt B và thanh toán theo nguyên tắc chung và phương pháp tại Điều 2 của đúng theo đồng này;

Thông báo đúng lúc với bên B vào trường hợp có đổi khác về chính sách BHYT.

Điều 4. Quyền và nhiệm vụ của mặt B

1. Quyền của bên B

Yêu cầu mặt A thông báo số ghê phí âu yếm sức khỏe thuở đầu được áp dụng theo luật tại khoản 1 và 2 Điều đôi mươi Thông bốn liên tịch số 09 / 2009 / TTLT - BYT - BTC của liên bộ Y tế - bộ Tài chính;

Được mặt A lâm thời ứng kinh phí đầu tư và thanh quyết toán tởm phí âu yếm sức khỏe ban sơ theo quy định

2. Trọng trách của bên B

a) Tổ chức chăm sóc sức khỏe ban sơ cho học viên sinh viên đúng quy định;

Quản lý cùng sử dụng kinh phí từ quỹ bảo hiểm y tế do mặt A chuyển, thanh toán theo đúng chế độ của pháp luật;

Thống kê đầy đủ, kịp thời, đúng đắn các khoản chi chăm sóc sức khỏe lúc đầu để quyết toán cùng với cơ thùng chính cấp cho trên;

k) thông tin kịp thời với mặt A vào trường hợp có chuyển đổi liên quan lại đến chăm lo sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Hai bên cam kết thực hiện nay đúng các quy định của quy định về thăm khám chữa bệnh BHYT với các điều khoản đã ký kết trong phù hợp đồng; cùng hợp tác giúp sức lẫn nhau kết thúc nhiệm vụ và bảo đảm an toàn quyền lợi của fan tham gia BHYT.

Hợp đồng này được lập thành 04 bạn dạng có giá chỉ trị pháp lý như nhau, mỗi mặt giữ 02 bản.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký kết và hết hiệu lực thực thi hiện hành ngay sau khoản thời gian hai bên kết thúc việc quyết toán ghê phí chăm sóc sức khỏe thuở đầu mỗi năm.

Ghi chú:

ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A

<1>: Số phù hợp đồng được đánh theo số vật dụng tự phù hợp đồng trong một năm, bước đầu từ số 01 vào ngày đầu năm mới và xong vào ngày 31 tháng 12 sản phẩm năm.

Xem thêm: Bài Thuốc Và Mẹo Hay Trị Đau Đầu Hiệu Quả, 15+ Cách Chữa Đau Đầu Hiệu Quả Bất Ngờ

<2>: Ghi theo Quyết định thành lập đơn vị hoặc Quyết định thành lập và hoạt động y tế trường học của đối kháng vị.

<4, 5>: Ghi trong trường hợp phía hai bên cử đại diện cho giám đốc ký hợp đồng.

<6>: Ghi tổng số học tập sinh, sinh viên thâm nhập BHYT theo học tại nhà trường

HỢP ĐỒNG TRÍCH CHUYỂN kinh PHÍCHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU đến HỌC SINH, SINH VIÊN

(Mẫu số: C84a-HD)

Mục đích: khẳng định kinh chi phí CSSKBĐ trên trường học, quyền hạn, trọng trách của phòng ban BHXH và phòng ban nhận ngân sách đầu tư CSSKBĐ so với việc trích gửi và quyết toán đưa ra CSSKBĐ.

Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Hợp đồng trích chuyển ngân sách đầu tư CSSKBĐ vày cơ quan BHXH lập khi ban ngành tổ chức ban đầu thực hiện nay CSSKBĐ vào đầu năm mới hoặc vào đầu năm mới học.

Ghi khá đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, số tài khoản, ngân hàng của cơ quan BHXH, thương hiệu và chuyên dụng cho của fan ký hòa hợp đồng, số, tháng ngày năm của giấy ủy quyền (nếu bạn ký hòa hợp đồng chưa hẳn là thủ trưởng solo vị).

Ghi vừa đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, số tài khoản, bank của cơ quan ký kết hợp đồng nhận kinh phí CSSKBĐ, thương hiệu và dịch vụ của tín đồ ký hợp đồng, số, ngày tháng năm của giấy ủy quyền (nếu bạn ký hợp đồng chưa phải là thủ trưởng đối kháng vị).

Hợp đồng được lập thành 04 bản, ban ngành BHXH 02 bản, cơ sở nhận kinh phí đầu tư CSSKBĐ 02 bản.

Mẫu số: C84b-HD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc----------------------

THANH LÝ HỢP ĐỒNG TRÍCH CHUYỂN kinh PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU mang đến HỌC SINH, SINH VIÊN

NĂM …………..

(Số: /HĐ - BHYT) <1>

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62 / 2009 / NĐ - CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể và giải đáp thi hành một số điều của qui định BHYT;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09 / 2009 / TTLT - BYT - BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên bộ Y tế - cỗ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ đưa ra quyết định số …….. Ngày ……. Mon ….. Năm …….. Của …….. Về vấn đề quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng y tế ngôi trường ………………………………… <2>

Căn cứ đưa ra quyết định số... Ngày ....tháng....năm ……… của ………. Về vấn đề quy định chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội thức giấc / thị xã <3> ………………………………

Căn cứ hợp đồng trích đưa kinh phí chăm lo sức khỏe lúc đầu tại y tế trường học số …………. Ngày ……………. Giữa bảo hiểm xã hội tỉnh / thị xã …………… và

………………..

Hôm nay, ngày... Mon ... Năm 20.... Tại ……………………………………………… shop chúng tôi gồm:

Tài khoản số: ………………………… Tại bank …………………………………

Đại diện ông (bà): …………………… Chức vụ: ……………………………………… Giấy ủy quyền số: ……………………. Ngày ……… tháng …….. Năm ………. <4> bên B: (Tên cơ quan cam kết hợp đồng dìm kinh phí chăm lo sức khỏe khoắn ban đầu): …

Hai mặt thống tốt nhất số liệu trích gửi kinh phí chăm lo sức khỏe ban đầu cho học sinh sinh viên sẽ theo học tận nơi trường năm ……………… như sau:

1. Số liệu

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Số người / Số tiền

A

B

C

1

I

Quyết toán gớm phí chăm sóc sức khỏe khoắn ban đầu

1

Tham gia BHYT học sinh

01

1.1

Số học sinh, sinh viên thâm nhập BHYT trên trường

02

1.2

Mức đóng BHYT học sinh

03

1.3

Số tiền đề nghị đóng BHYT

04

2

Tham gia BHYT của các nhóm đối tượng người tiêu dùng khác

05

2.1

Nội tỉnh

06

2.2

Ngoại tỉnh

07

3

Kinh phí chăm lo súc khỏe ban sơ được sử dụng

08

06=(02+05)*03*90%*12%

3.1

Nội tỉnh

09

3.2

Ngoại tỉnh

10

II

Thanh toán kinh phí chăm lo sức khỏe ban đầu

11

1

Kinh phí còn nợ kỳ trước

12

2

Kinh phí tổn đã chuyển trong kỳ

13

3

Kinh tầm giá còn yêu cầu chuyển kỳ này

14

Bên A sự chuyển tiếp giữa kinh phí quan tâm chăm sóc mức độ khỏe ban đầu liên quan lại đến quyền lợi và nghĩa vụ như đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng trích chuyển kinh phí âu yếm sức khỏe lúc đầu tại y tế trường học số ……….. Ngày ………. Giữa bảo đảm xã hội tỉnh / thị trấn …………… và

……….

Biên bạn dạng đối chiếu này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 2 bản, có mức giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN ATHANH LÝ HỢP ĐỒNG TRÍCH CHUYỂN kinh PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU mang lại HỌC SINH, SINH VIÊN

(Mẫu số: C84b-HD)

Mục đích: thực hiện đối chiếu số liệu trích chuyển ngân sách đầu tư CSSKBĐ đến học sinh, sinh viên đã ký giữa cơ quan BHXH và cơ quan nhận kinh phí CSSKBĐ.

Phương pháp lập và nhiệm vụ ghi

Thanh lý vừa lòng đồng nhằm mục đích đối chiếu số liệu trích chuyển ngân sách đầu tư CSSKBĐ mang đến học sinh, sinh viên vày cơ quan BHXH lập khi cơ quan, tổ chức hoàn thành việc CSSKBĐ của năm.

Ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số năng lượng điện thoại, số fax, số tài khoản, bank của phòng ban BHXH, tên và dịch vụ của fan ký thích hợp đồng, số, ngày tháng năm của giấy ủy quyền (nếu tín đồ ký thích hợp đồng chưa hẳn là thủ trưởng 1-1 vị).

Ghi tương đối đầy đủ tên, địa chỉ, số năng lượng điện thoại, số fax, số tài khoản, bank của cơ quan ký kết hợp đồng nhận ngân sách đầu tư CSSKBĐ, tên và phục vụ của người ký hòa hợp đồng, số, ngày tháng năm của giấy ủy quyền (nếu fan ký hợp đồng không phải là thủ trưởng đối chọi vị).

Hàng dọc: Ghi số lắp thêm tự, chỉ tiêu, mã số, số tín đồ hoặc số tiền khớp ứng với những chỉ tiêu. Mặt hàng ngang

Mã số 02: Ghi số học viên sinh viên tham gia BHYT tại trường học

Mã số 03: Ghi mức đóng góp BHYT học sinh tại ngôi trường học

Mã số 04: Ghi tổng thể tiền nên đóng BHYT của học viên sinh viên trên trường

Mã số 05: Số học sinh sinh viên gia nhập BHYT thuộc nhóm đối tượng khác.

Mã số 06: Số học sinh sinh viên thâm nhập BHYT theo nhóm đối tượng người tiêu dùng khác bởi tỉnh sản xuất thẻ

Mã số 07: Số học viên sinh viên tham gia BHYT theo nhóm đối tượng người tiêu dùng khác vì tỉnh khác xây cất thẻ

Mã số 08: kinh phí CSSKBĐ được sử dụng

Mã số 08 = (Mã số 02 + Mã số 05) x Mã số 03 x 90% x 12%

Mã số 12 : Ghi Mã số 14 của kỳ trước

Mã số 13: Ghi số chi phí BHXH đã gửi trong kỳ

Mã số 14: Ghi số tiền còn phải chuyển kỳ này Mã số 14 = Mã số 08 + Mã số 12 - Mã số 13

Thanh lý vừa lòng đồng được lập thành 04 bản, phòng ban BHXH 02 bản, cơ sở nhận kinh phí đầu tư CSSKBĐ 02 bản.