Cách chữa bệnh cường giáp

      14
","IsRestricted":false,"ImageWidth":"1203","ImageHeight":"817","ItemId":"28882f0e-94a4-4249-b564-f7a188f80fb0","Title":"Bi%E1%BB%83u%20hi%E1%BB%87n%20v%E1%BB%81%20m%E1%BA%AFt%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%87nh%20Basedow%20-%20L%E1%BB%93i%20m%E1%BA%AFt","Description":"","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/73_graves_disease_slide_6_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/73_graves_disease_slide_6_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v21501846_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Bi%E1%BB%83u%20hi%E1%BB%87n%20v%E1%BB%81%20m%E1%BA%AFt%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%87nh%20Basedow%20-%20L%E1%BB%93i%20m%E1%BA%AFt","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
*

Bệnh Basedow (Bướu cạnh bên lan tỏa)


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"5120","ImageHeight":"2880","ItemId":"e6945594-5a6b-48e2-8886-80d2ebaa7bba","Title":"B%E1%BB%87nh%20Basedow%20%28B%C6%B0%E1%BB%9Bu%20gi%C3%A1p%20lan%20t%E1%BB%8Fa%29","Description":"%3Cp%20%3E%E1%BB%9E%20b%E1%BB%87nh%20nh%C3%A2n%20m%E1%BA%AFc%20b%E1%BB%87nh%20Basedow%2C%20tuy%E1%BA%BFn%20gi%C3%A1p%20ph%C3%AC%20%C4%91%E1%BA%A1i%20r%C3%B5%20r%E1%BB%87t.%20Th%C3%B4ng%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%2C%20tuy%E1%BA%BFn%20gi%C3%A1p%20khi%20s%E1%BB%9D%20th%E1%BA%A5y%20m%E1%BB%81m%2C%20kh%C3%B4ng%20c%C3%B3%20c%C3%A1c%20u%20c%E1%BB%A5c%20k%C3%ADn%20%C4%91%C3%A1o.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/71_graves_disease_slide_12_alternative_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/71_graves_disease_slide_12_alternative_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v14460417_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"B%E1%BB%87nh%20Basedow%20%28B%C6%B0%E1%BB%9Bu%20gi%C3%A1p%20lan%20t%E1%BB%8Fa%29","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
*

Biểu hiện nay về đôi mắt của căn bệnh Basedow - Lồi mắt


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"535","ImageHeight":"323","ItemId":"b5f6b377-dfd7-43ef-9073-5fa76cd1ac5d","Title":"Bi%E1%BB%83u%20hi%E1%BB%87n%20v%E1%BB%81%20m%E1%BA%AFt%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%87nh%20Basedow%20-%20L%E1%BB%93i%20m%E1%BA%AFt","Description":"","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/75_graves_disease_slide_22_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/75_graves_disease_slide_22_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v21503357_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Bi%E1%BB%83u%20hi%E1%BB%87n%20v%E1%BB%81%20m%E1%BA%AFt%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%87nh%20Basedow%20-%20L%E1%BB%93i%20m%E1%BA%AFt","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
*

Biểu hiện mắt của bệnh Basedow - Co cơ mày


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"535","ImageHeight":"309","ItemId":"ecf62d82-0e8f-4d1b-b570-001e8ce357ce","Title":"Bi%E1%BB%83u%20hi%E1%BB%87n%20m%E1%BA%AFt%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%87nh%20Basedow%20-%20Co%20c%C6%A1%20mi","Description":"","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/83_graves_disease_slide_8_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/83_graves_disease_slide_8_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v21503351_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Bi%E1%BB%83u%20hi%E1%BB%87n%20m%E1%BA%AFt%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%87nh%20Basedow%20-%20Co%20c%C6%A1%20mi","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
*

Biểu hiện đôi mắt của bệnh Basedow - Túi bên dưới hốc đôi mắt


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"1182","ImageHeight":"539","ItemId":"84b08a23-c21d-468a-bd19-ae2602b9bb42","Title":"Bi%E1%BB%83u%20hi%E1%BB%87n%20m%E1%BA%AFt%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%87nh%20Basedow%20-%20T%C3%BAi%20d%C6%B0%E1%BB%9Bi%20h%E1%BB%91c%20m%E1%BA%AFt","Description":"","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/74_graves_disease_slide_7_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/74_graves_disease_slide_7_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v27306290_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Bi%E1%BB%83u%20hi%E1%BB%87n%20m%E1%BA%AFt%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%87nh%20Basedow%20-%20T%C3%BAi%20d%C6%B0%E1%BB%9Bi%20h%E1%BB%91c%20m%E1%BA%AFt","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
*


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"400","ImageHeight":"511","ItemId":"d93c14a9-4112-40cf-9dd0-f658e97cf4a4","Title":"B%E1%BB%87nh%20nh%C3%A3n%20khoa%20th%C3%A2m%20nhi%E1%BB%85m","Description":"%3Cp%20%3EM%E1%BB%99t%20b%E1%BB%87nh%20nh%C3%A2n%20m%E1%BA%AFc%20b%E1%BB%87nh%20Basedow%20c%C3%B3%20c%C3%A1c%20d%E1%BA%A5u%20hi%E1%BB%87u%20%E1%BB%9F%20m%E1%BA%AFt%2C%20bao%20g%E1%BB%93m%20khe%20mi%20m%E1%BB%9F%20r%E1%BB%99ng%2C%20l%C3%A1c%20v%C3%A0%20l%E1%BB%93i%20m%E1%BA%AFt.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/infiltrative_ophthalmopathy_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/infiltrative_ophthalmopathy_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v981189_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"B%E1%BB%87nh%20nh%C3%A3n%20khoa%20th%C3%A2m%20nhi%E1%BB%85m","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >

","IsRestricted":false,"ImageWidth":"400","ImageHeight":"611","ItemId":"847149be-ac1f-4da3-b7b1-a83381eb49c1","Title":"Ph%C3%B9%20ni%C3%AAm%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%20x%C6%B0%C6%A1ng%20ch%C3%A0y%20%E1%BB%9F%20m%E1%BB%99t%20b%E1%BB%87nh%20nh%C3%A2n%20m%E1%BA%AFc%20b%E1%BB%87nh%20Basedow","Description":"","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/pretibial_myxedema_graves_disease_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/pretibial_myxedema_graves_disease_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v981195_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Ph%C3%B9%20ni%C3%AAm%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%20x%C6%B0%C6%A1ng%20ch%C3%A0y%20%E1%BB%9F%20m%E1%BB%99t%20b%E1%BB%87nh%20nh%C3%A2n%20m%E1%BA%AFc%20b%E1%BB%87nh%20Basedow","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
Cường cạnh bên được đặc thù vì tăng đưa hóa với tăng độ đậm đặc các hormone giáp tự do. phần lớn triệu triệu chứng biểu lộ, bao gồm nhịp tim nhanh, căng thẳng mệt mỏi, bé giảm cân, mệt mỏi và run. Chẩn đân oán dựa vào lâm sàng cùng xét nghiệm công dụng đường gần cạnh. Điều trị dựa vào vào nguyên nhân.

Bạn đang xem: Cách chữa bệnh cường giáp


Cường gần kề hoàn toàn có thể được phân một số loại dựa trên sự hấp thu iốt của pđợi xạ tuyến đường sát và sự hiện diện hoặc vắng vẻ mặt của những kích thích con đường sát lưu giữ hành (xem Bảng: Kết quả của các xét nghiệm công dụng đường sát trong số tình huống lâm sàng không giống nhau).


Cường ngay cạnh có thể là tác dụng của tăng tổng hòa hợp với bài trừ hormone tuyến tiếp giáp (thyroxine với triiodothyronine ) từ bỏ tuyến gần cạnh, bởi các chất kích thích tuyến đường tiếp giáp hoặc vì chưng tăng công dụng đường gần cạnh từ bỏ trị. Nó cũng có thể là tác dụng của sự việc pđợi ham mê hooc môn đường gần cạnh trên mức cần thiết từ bỏ tuyến liền kề nhưng mà không tăng tổng thích hợp. Sự pchờ say đắm này thường xuyên gây ra do các biến đổi phá huỷ đường giáp của các dạng viêm tuyến đường gần kề. Các hội hội chứng lâm sàng khác biệt cũng khiến cường sát.


Bệnh Graves (căn bệnh bướu độc lan tỏa) , nguim nhân thông dụng duy nhất của cường sát, được đặc trưng vày cường sát và một trong những biểu hiện sau đây:


Bệnh Basedow là vì tự chống thể kháng trúc thể con đường sát so với hormon kích say đắm tuyến đường gần kề (TSH); ko y như số đông những trường đoản cú phòng thể, gây nên sự khắc chế, thì từ bỏ chống thể này lại kích ưa thích, vì thế gây nên sự tổng hòa hợp liên tiếp cùng bài tiết quá nhiều T4 với T3. Bệnh Basedow (nhỏng viêm tuyến đường gần cạnh Hashimoto) nhiều lúc xảy ra cùng với những rối loạn từ miễn không giống, bao gồm dịch tè túa đường type 1, bạch biến hóa, tóc bạc mau chóng, thiếu hụt mákhối u ác tính tính, những bệnh dịch tế bào link, và hội bệnh suy nhiều đường. Yếu tố di truyền làm ngày càng tăng nguy hại dịch Basedow, tuy vậy các gene tương quan vẫn không được biết đến.


Bệnh sinc của bệnh dịch mắt vày rạm lây lan (gây lồi mắt trong dịch Basedow) không được đọc biết cụ thể dẫu vậy có thể là do những globulin miễn dịch ảnh hưởng thẳng bên trên thú thể TSH trong nguyên bào tua với tế bào mỡ thừa vào hốc mắt gây nên giải pngóng các cytokine chi phí viêm, viêm và tích tụ glycosaminoglycans. Biểu hiện tại đôi mắt cũng rất có thể xảy ra trước lúc bước đầu có tình trạng cường cạnh bên hoặc rất có thể xuất hiện thêm muộn cho 20 năm sau với hay xấu đi hoặc bớt một biện pháp chủ quyền cùng với biểu hiện lâm sàng của cường tiếp giáp. Bệnh đôi mắt nổi bật Khi chức năng tuyến gần kề thông thường được điện thoại tư vấn là căn bệnh Basedow bình liền kề.


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"1203","ImageHeight":"817","ItemId":"28882f0e-94a4-4249-b564-f7a188f80fb0","Title":"Biểu hiện về đôi mắt của bệnh Basedow - Lồi mắt","Description":"","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/73_graves_disease_slide_6_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/73_graves_disease_slide_6_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"Hình ảnh","UniqueId":"v21501846_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}">

Tiết TSH không tương thích là một trong những nguyên ổn nhân thi thoảng. Bệnh nhân cường gần cạnh thông thường sẽ có mật độ TSH khôn xiết tốt, kế bên những người bao gồm u thùy trước con đường yên giai giải pngóng TSH hoặc thỏa mãn nhu cầu tuyến yên ổn cùng với hoóc môn con đường tiếp giáp. Nồng độ TSH cao cùng TSH thêm vào ra tại con đường gần kề tổn định thương thơm bao gồm hoạt tính sinh học tập cao hơn nữa TSH thông thường. Tăng dưới nhóm altrộn TSH trong ngày tiết (bổ ích trong chẩn đân oán phân biệt) xẩy ra sống phần đông người bệnh có u con đường im máu TSH.


Ung tlỗi biểu mô màng đệm, với chứng mửa nghén nặng cấp dưỡng nồng chiều cao của hooc môn phía sinh dục màng đệm nghỉ ngơi người (hCG) ngày tiết thanh hao, một chất kích thích tuyến đường gần kề yếu đuối. Mức độ hCG cao nhất trong quý đầu tnhì kỳ cùng gây ra Lúc sút độ đậm đặc TSH, tăng nhẹ mật độ T4 tự do huyết tkhô giòn nhiều khi cũng rất được quan tiền cạnh bên thấy. Sự kích mê say tuyến đường tiếp giáp tăng hoàn toàn có thể 1 phần vị tăng nấc hCG, một biến thể hCG dường như là 1 chất kích thích đường gần kề mạnh bạo rộng đối với hCG sialated rộng. Cường liền kề vào chửa trứng, ung thư biểu tế bào màng đệm, và hội chứng ói nghén quá mức cần thiết là tình trạng nhoáng qua; chức năng tuyến gần cạnh bình thường quay trở về Lúc chứng trạng chửa trứng được giải quyết và xử lý, ung thư biểu mô màng đệm được điều trị thích hợp, hoặc hội chứng nôn nghén giảm sút.


Cường gần kề không tự miễn vày hốt nhiên đổi thay trội lây lan nhan sắc thể hay biểu lộ nhìn trong suốt thời ấu thơ. Nó là tác dụng của việc chợt đổi mới vào gen điều khoản receptor TSH gây nên tiếp tế hooc môn kích ham mê con đường tiếp giáp tiếp tục.


Bướu đơn nhân hoặc đa nhân độc (bệnh dịch Plumeer) đôi lúc là kết quả tự các bỗng dưng biến hóa gene receptor TSH tạo ra hoạt hóa con đường ngay cạnh thường xuyên. Bệnh nhân bao gồm bướu nhân độc không có thể hiện từ miễn dịch hoặc những kháng thể lưu giữ hành được quan lại ngay cạnh thấy làm việc người bệnh mắc bệnh Basedow. Trong khi, trái ngược với bệnh dịch Basedow, những người dân bướu nhân độc cùng bướu nhiều nhân thường ko thuim bớt bệnh.


Bệnh viêm tuyến đường gần kề (thyroiditis) bao gồm viêm những thùy buôn bán cấp cho, viêm tuyến đường cạnh bên Hashimoto, và Viêm tuyến sát lympho bào lặng ngắt, một đổi mới thể của viêm con đường gần kề Hashimokhổng lồ. Cường liền kề là hiệu quả của việc phá huỷ của con đường với giải phóng hormone được dự trữ chđọng chưa hẳn vì chưng tăng tổng vừa lòng. Suy tiếp giáp có thể xảy ra sau đó.


Cường gần cạnh vì thuốc có thể bởi thực hiện amiodarone với interferon-alfa, rất có thể khiến viêm đường cận kề cường ngay cạnh cùng các xôn xao không giống của tuyến giáp. Mặc mặc dù hay gây nên triệu chứng suy giáp, lithium hiếm Lúc gây ra bệnh cường ngay cạnh. Bệnh nhân điều trị dung dịch này buộc phải được theo dõi chặt chẽ.


Nhiễm độc cạnh bên giả tạo là cường cạnh bên do sử dụng trên mức cần thiết hooc môn tuyến cạnh bên một biện pháp vô tình hoặc có công ty đích.


Ăn vô số iốt gây nên hội chứng cường gần kề với việc dung nạp iốt pngóng xạ của con đường tiếp giáp thấp. Bệnh này hay xảy ra sống người bệnh bao gồm bướu nhân ko độc (đa phần sinh sống fan cao tuổi), những người dân được đến dùng thuốc có đựng iốt (nlỗi amiodarone, dung dịch ức chế có chứa iodine) hoặc sẽ trải qua các nghiên cứu với các chất tương bội phản nhiều iốt pngóng xạ. Nguyên nhân có thể vày quá thừa iod cung cấp chất nền cho những vùng trường đoản cú trị có tính năng (tức là không theo sự ổn định của TSH) của đường giáp để sản sinc hooctháng. Suy ngay cạnh thường xuyên kéo dãn khi số lượng iod dư quá vẫn tồn tại cao vào tuần hoàn


Ung tlỗi con đường gần kề di căn hoàn toàn có thể là 1 nguim nhân Sự phân phối quá nhiều hormon tuyến đường gần cạnh hãn hữu Lúc xẩy ra vì ung thỏng đường giáp thể nang di căn gồm tác dụng, đặc biệt là trong số di căn phổi.


U quỷ quái cạnh bên phòng trứng cải tiến và phát triển khi các kăn năn u quái ác phòng trứng cất đủ tế bào đường gần cạnh tạo ra cường gần kề. Sự hấp phụ i-ốt phóng xạ xẩy ra trong size chậu, và sự hấp thu vị con đường sát thường hay bị triệt tiêu.


Trong cường ngay cạnh, T3 ngày tiết thanh khô hay tạo thêm nhiều hơn T4, hoàn toàn có thể là do tăng huyết của T3 cũng tương tự thay đổi T4 thành T3 vào mô ngoại vi. Tại một trong những bệnh nhân, chỉ tăng T3 (nhiễm độc T3). Nhiễm độc T3 có thể xẩy ra trong ngẫu nhiên náo loạn thông thường nào gây ra chứng cường cạnh bên, bao gồm bệnh dịch Basedow, bướu đa nhân con đường cạnh bên với nhân độc con đường sát tự trị tác dụng. Nếu lây truyền độc T3 ko được khám chữa, người bệnh cũng thường trở nên tân tiến hồ hết bất thường về xét nghiệm điển hình của cường gần cạnh (ví dụ tăng T4 cùng tăng hấp thụ I123). Các thể viêm con đường gần kề thông thường có một tiến độ cường giáp, tiếp nối là tiến trình suy gần kề.


Hầu không còn các triệu bệnh và tín hiệu đầy đủ tương tự nhau bất kể nguyên ổn nhân. Các ngoại lệ bao gồm bệnh dịch mắt và bệnh án domain authority vị rạm truyền nhiễm, chỉ xảy ra trong dịch Basedow.


Biểu hiện tại lâm sàng có thể rầm rộ hoặc khó nhận biết. Có thể gồm bướu cổ hoặc nhân. đa phần triệu triệu chứng thường thì của cường ngay cạnh giống như như những triệu hội chứng cường giao cảm, như lo lắng, đánh trống ngực, tăng chuyển động, vã mồ hôi các, tăng nhạy bén với nhiệt, stress, tăng thèm nạp năng lượng, bớt cân nặng, mất ngủ, yếu cùng rối lọa vận chuyển ruột (đôi khi tiêu chảy). cũng có thể xuất hiện sút tởm nguyệt. Các dấu hiệu rất có thể bao gồm domain authority nóng, ẩm; run; nhịp tlặng nhanh; mạch kích hễ và rung nhĩ.


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"5120","ImageHeight":"2880","ItemId":"e6945594-5a6b-48e2-8886-80d2ebaa7bba","Title":"Bệnh Basedow (Bướu gần kề lan tỏa)","Description":"

Tại người bệnh mắc bệnh Basedow, tuyến giáp phì đại rõ ràng. thường thì, tuyến tiếp giáp khi sờ thấy mượt, không có các u cục bí mật đáo.


","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/71_graves_disease_slide_12_alternative_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/71_graves_disease_slide_12_alternative_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"Hình ảnh","UniqueId":"v14460417_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}">

Bệnh nhân bạn cao tuổi, đặc biệt là những người dân tất cả u cổ gồm độc, có thể có biểu lộ cường ngay cạnh ko nổi bật (ko ghẻ lạnh hoặc bị che khuất) cùng với các triệu chứng giống như trầm tính hoặc bệnh mất trí. Hầu không còn không có lồi mắt hoặc run. Rung nhĩ, bất tỉnh nhân sự, chuyển đổi cảm xúc, suy tyên với hiện tượng suy nhược có nhiều tài năng hơn. Các triệu triệu chứng và tín hiệu rất có thể chỉ liên quan cho một cơ quan.


Các dấu hiệu đôi mắt bao hàm lồi đôi mắt, co cơ ngươi bên trên, mí đôi mắt, với viêm kết mạc nhẹ với phần nhiều do cường giao cảm quá mức cho phép. Các tín hiệu mắt thường xuyên bớt ví như khám chữa thành công xuất sắc. Bệnh mắt vị thâm lây truyền, một sự cách tân và phát triển dịch mắt rất lớn rộng, là đặc trưng của dịch Basedow và có thể xẩy ra những năm ngoái hoặc sau khoản thời gian cường gần kề. Nó được đặc trưng bởi đau vùng mắt, chảy nước mắt, kích thích, lóa mắt, tăng mô hậu cầu mắt, lồi đôi mắt, và thâm nám lan truyền tế bào lympho của các cơ vận nhãn, tạo yếu hèn các cơ mắt hay dẫn đến chú ý song.


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"535","ImageHeight":"323","ItemId":"b5f6b377-dfd7-43ef-9073-5fa76cd1ac5d","Title":"Biểu hiện về đôi mắt của dịch Basedow - Lồi mắt","Description":"","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/75_graves_disease_slide_22_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/75_graves_disease_slide_22_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"Hình ảnh","UniqueId":"v21503357_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}">
","IsRestricted":false,"ImageWidth":"535","ImageHeight":"309","ItemId":"ecf62d82-0e8f-4d1b-b570-001e8ce357ce","Title":"Biểu hiện tại đôi mắt của dịch Basedow - Co cơ mi","Description":"","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/83_graves_disease_slide_8_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/83_graves_disease_slide_8_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"Hình ảnh","UniqueId":"v21503351_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}">
","IsRestricted":false,"ImageWidth":"1182","ImageHeight":"539","ItemId":"84b08a23-c21d-468a-bd19-ae2602b9bb42","Title":"Biểu hiện nay đôi mắt của dịch Basedow - Túi bên dưới hốc mắt","Description":"","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/74_graves_disease_slide_7_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/74_graves_disease_slide_7_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"Hình ảnh","UniqueId":"v27306290_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}">

","IsRestricted":false,"ImageWidth":"400","ImageHeight":"511","ItemId":"d93c14a9-4112-40cf-9dd0-f658e97cf4a4","Title":"Bệnh nhãn khoa thâm nám nhiễm","Description":"
","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/infiltrative_ophthalmopathy_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/infiltrative_ophthalmopathy_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"Hình ảnh","UniqueId":"v981189_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}">

Bệnh lý da xâm lược, còn được gọi là phù niêm trước xương chày (một thuật ngữ tạo nhầm lẫn, bởi vì phù niêm thường chạm mặt trong suy giáp), được đặc thù vày sự xâm nhập của hóa học gồm xuất phát từ bỏ protein, thường ngơi nghỉ khu vực trước xương chày. Nó thảng hoặc Lúc xẩy ra vào trường hợp không có bệnh dịch đôi mắt Basedow. Thương thơm tổn hay lộ diện có ngứa với ban đỏ vào tiến độ đầu với sau đó trở bắt buộc cứng. Bệnh da thâm truyền nhiễm hoàn toàn có thể lộ diện những năm trước hoặc sau khoản thời gian cường sát.

Xem thêm: Đánh Giá Sản Phẩm Bảo Hiểm Manulife Món Quà Sức Khỏe Manulife","IsRestricted":false,"ImageWidth":"400","ImageHeight":"611","ItemId":"847149be-ac1f-4da3-b7b1-a83381eb49c1","Title":"Phù niêm trước xương chày tại 1 người bị bệnh mắc dịch Basedow","Description":"","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/pretibial_myxedema_graves_disease_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/pretibial_myxedema_graves_disease_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"Hình ảnh","UniqueId":"v981195_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}">

Cơn bão ngay cạnh là một dạng cường tiếp giáp cấp cho tính vì cường gần kề nặng nề ko được chữa bệnh hoặc chữa bệnh không không thiếu. Rất thảng hoặc, xảy ra nghỉ ngơi gần như người bệnh mắc bệnh Basedow hoặc bướu nhiều nhân độc (bướu nhân độc là nguyên nhân không nhiều phổ cập rộng cùng hay bộc lộ ít nghiêm trọng hơn). Triệu bệnh có thể rần rộ vì chưng truyền nhiễm trùng, gặp chấn thương, phẫu thuật mổ xoang, tắc mạch, toan ceton do đái tháo dỡ đường, hoặc bệnh tiền sản lag.


Cơn bão ngay cạnh gây ra những triệu hội chứng triệu bệnh cường liền kề rộn rịp, bất ngờ với 1 hoặc các bộc lộ sau: nóng, hiện tượng suy nhược cơ thể với nhược cơ, hưng cảm với sự đổi khác về xúc cảm, lộn lạo, náo loạn tinh thần, mê man, bi tráng nôn, ói mửa, tiêu tan và gan to lớn tất cả vàng da. Bệnh nhân có thể biểu lộ suy tyên ổn cùng sốc. Cơn bão gần cạnh là triệu chứng cấp cho cứu đe dọa tính mạng đòi hỏi buộc phải điều trị kịp lúc.


Chẩn đoán dựa vào các tiểu sử từ trước, dịch sử, khám lâm sàng cùng xét nghiệm công dụng con đường giáp. Đo nồng độ TSH ngày tiết thanh khô là xét nghiệm chẩn đân oán tốt nhất vì chưng TSH bị ức chế làm việc người bệnh cường gần kề, ngoại trừ số không nhiều những trường thích hợp Lúc nguim nhân là u tuyến im tuyến đường im máu TSH hoặc bao gồm sự đề chống con đường yên với sự ức chế thường thì của hormon tuyến gần kề.


Sàng lọc ngơi nghỉ quần thể bằng xét nghiệm TSH được đảm bảo an toàn. T4 tự do thoải mái tăng vào cường cạnh bên. Tuy nhiên, T4 rất có thể bình thường sinh hoạt hầu như người bệnh cường ngay cạnh thực sự trên nền căn bệnh lí nặng nề (tựa như nhỏng nút rẻ mang tạo trong hội bệnh suy gần kề không vì đường giáp) cùng lây nhiễm độc T3. Nếu T4 thoải mái bình thường cùng TSH tốt nghỉ ngơi người mắc bệnh có triệu triệu chứng khó khăn nhận thấy và tất cả tín hiệu cường sát, thì nên đo T3 máu tkhô giòn nhằm phạt hiện nay lan truyền độc T3; công dụng T3 tăng cao khẳng định chẩn đoán thù đó.


Nguyên nhân hay rất có thể được chẩn đoán thù bởi lâm sàng (ví dụ: đã thực hiện dung dịch, hoặc sự có mặt của các dấu hiệu quan trọng đặc biệt đối của căn bệnh Basedow). Nếu không, hoàn toàn có thể đo độ hấp thu iốt pngóng xạ của tuyến giáp bởi sử dụng I123. Nếu cường gần cạnh là do tiếp tế quá nhiều hormon, sự hấp thụ iodine pđợi xạ của tuyến gần cạnh thường tăng. Lúc cường gần cạnh bởi vì viêm tuyến giáp, siêu thị iốt, hoặc cấp dưỡng hóc môn lạc chỗ, lượng iốt pchờ xạ tốt.


cũng có thể định lượng chống thể kháng trúc thể TSH nhằm phạt hiện tại căn bệnh Basedow, nhưng giám sát và đo lường là thi thoảng Khi cần thiết, bên cạnh trong 3 tháng cuối của thai kỳ nhằm đánh giá nguy hại căn bệnh Basedow sơ sinh; Các phòng thể thú thể TSH tiện lợi chiếu qua nhau thai nhằm kích mê thích con đường tiếp giáp bào thai. Hầu không còn những người mắc bệnh mắc dịch Basedow đều phải sở hữu các chống thể peroxidase tuần trả, và ít chống thể phòng thromboglulin rộng.


Sự máu TSH ko thích hợp là ko phổ biến. Chẩn đân oán được xác thực khi cường gần kề xẩy ra cùng với tăng mật độ T4 thoải mái với T3 trong tuần trả với TSH huyết tkhô giòn thông thường hoặc tăng.


Nếu nghi ngờ lây truyền độc liền kề, có thể đo thyroglobulin; chỉ số này thường xuyên phải chăng hoặc bình thường- thấp, không hệt như nghỉ ngơi tất cả các nguim nhân không giống của cường gần kề.


Điều trị


Điều trị dựa vào vào ngulặng nhân tuy nhiên rất có thể bao gồm


Methimazole và propylthiouracil


Những dung dịch chống sát này khắc chế hoạt động peroxidaza con đường gần cạnh, làm cho giảm sự hình thành iodua, và có tác dụng bớt phản bội ứng ghép cặp. Propylthiouracil liều cao cũng ức chế chuyển đổi T4 thành T3 nghỉ ngơi ngoại vi. Khoảng đôi mươi đến 50% người mắc bệnh mắc bệnh Basedow thuyên giảm bệnh sau quy trình tiến độ từ là một mang lại hai năm khám chữa bởi một trong những nhì phương thuốc. Sự quay trở lại bình thường hoặc bớt đáng chú ý form size tuyến đường gần cạnh, hồi sinh nút TSH ngày tiết thanh khô thông thường, cùng cường ngay cạnh nặng nề ít hơn trước điều trị là hồ hết tín hiệu tiên lượng giỏi cho sự thuyên sút căn bệnh lâu bền hơn. Việc sử dụng bên cạnh đó phác đồ các thuốc chống ngay cạnh trạng và l-thyroxine không có tác dụng tăng tỉ lệ thành phần thulặng giảm căn bệnh ở người mắc bệnh Basedow. Bởi vày bướu nhân độc thi thoảng lúc có thể thuyên ổn bớt, biện pháp khám chữa bởi dung dịch chống giáp trạng chỉ được dùng điều trị vào sẵn sàng mổ xoang hoặc điều trị bởi I131


Do kỹ năng khiến suy gan nặng nề ở một số người bệnh propylthiouracil bây giờ chỉ được lời khuyên giữa những ngôi trường hợp đặc trưng (ví dụ như vào quý I của tnhì kỳ, trong cơn lốc giáp). Methimazole là thuốc được ưu tiên rộng. Liều mở màn thường thì của methimazole là 5 mang đến 20 mg / lần uống 2 lần/ngày với của propylthiouracil là 100 cho 150 mg uống từng 8 giờ. Lúc nồng độ T4 với T3 về thông thường, liều được giảm đi nút tốt tuyệt nhất tất cả tác dụng, hay methimazole 5 mang đến 15 mg một lần / ngày hoặc propylthiouracil 50 mg 2 hoặc 3 lần/ ngày. Kiểm rà soát căn bệnh thường dành được vào 2 mang đến 3 tháng. Có thể có được điều hành và kiểm soát căn bệnh nhanh khô hơn bằng phương pháp tăng liều propylthiouracil lên 150 đến 200 mg mồi 8 tiếng. Liều sử dụng như thế hoặc liều lượng cao hơn nữa (đến 400 mg mỗi 8 giờ) thường xuyên được dùng đến phần đa bệnh nhân nặng nề, bao hàm tuy nhiên người bệnh tất cả cơn bão liền kề, để ngăn ngừa sự thay đổi T4 thành T3. Liều gia hạn methimazole hoàn toàn có thể được thường xuyên vào một hoặc các năm tùy trực thuộc dịch chình họa lâm sàng. Carbimazole, được áp dụng rộng thoải mái nghỉ ngơi châu Âu, dung dịch được gửi hóa hối hả thành methimazole. Liều mở màn thông thường tựa như nhỏng liều methimazole; liều bảo trì tự 5 mang lại trăng tròn mg uống 1 lần/ ngày, 2,5 mang đến 10 mg 2 lần/ngày, hoặc 1,7 đến 6,7 mg 3 lần/ ngày.


Tác dung phụ bao hàm vạc ban, phản ứng không thích hợp, không bình thường tác dụng gan (bao hàm suy gan với propylthiouracil), với khoảng 0,1% người bị bệnh, giảm bạch huyết cầu hạt trung tính. Bệnh nhân không phù hợp với cùng 1 phương thuốc có thể được gửi sang thuốc khác, nhưng mà sự mẫn cảm chéo cánh hoàn toàn có thể xẩy ra. Nếu xuất hiện giảm bạch huyết cầu phân tử, người bị bệnh quan yếu gửi sang trọng những loại thuốc khác; rất có thể áp dụng những liệu pháp không giống (như iod phóng xạ, phẫu thuật).


Mỗi bài thuốc bao hàm điểm mạnh với điểm yếu kém riêng rẽ. Methimazole chỉ việc uống một lần/ ngày, giúp người bị bệnh vâng lệnh xuất sắc rộng. ngoài ra, lúc methimazole được sử dung với liều propylthiouracil, sự mất bạch cầu hạt có thể xẩy ra sinh sống bất kỳ liều lượng làm sao. Methimazole đã được thực hiện thành công xuất sắc sinh sống thanh nữ tất cả tnhị và mang lại nhỏ bú nhưng mà không tồn tại đổi thay chứng sinh hoạt tnhị nhi hoặc ttốt sơ sinc, dẫu vậy một số thảng hoặc các trường hợp methimazole gồm liên quan mang lại các dị tật bên trên da đầu và con đường tiêu hóa sống tthấp sơ sinch với cùng với căn bệnh phôi tnhì hi hữu. Do đa số thay đổi bệnh này, propylthiouracil được áp dụng vào quý I của thai kỳ. Propylthiouracil rất được quan tâm rộng vào chữa bệnh cơn lốc gần cạnh vì liều cần sử dụng (800-1200 mg / ngày) một phần ngnạp năng lượng sự biến đổi của T4 thành T3 làm việc nước ngoài vi.


Sự kết hợp của liều cao propylthiouracil và dexamethasone, cũng làm ức chế mạnh mẽ biến hóa T4 đến T3, hoàn toàn có thể làm cho giảm các triệu chứng của cường gần kề nặng trĩu và hồi phục T3 huyết thanh về thông thường trong khoảng 1 tuần.


Các triệu triệu chứng và tín hiệu của cường gần cạnh bởi vì kích phù hợp giao cảm có thể thỏa mãn nhu cầu cùng với dung dịch chẹn beta; propranolol hay được dùng các tuyệt nhất, atenolol hoặc metoprolol có thể thích hợp hơn.


Propranolol được chỉ định và hướng dẫn vào cơn sốt liền kề (xem Bảng: Điều trị cơn sốt giáp). Nó làm bớt nhịp tyên nkhô cứng, hay là trong tầm 2 cho 3 giờ cùng với đường uống với trong vài ba phút trường hợp tiêm tĩnh mạch. Esmolol có thể được sử dụng vào ICU chính vì nó yên cầu bắt buộc chỉnh lieu với quan sát và theo dõi ngặt nghèo. Propranolol cũng được hướng đẫn mang lại nhịp tlặng nkhô giòn vì cường ngay cạnh, nhất là làm việc người bệnh cao tuổi, cũng chính vì thuốc phòng giáp hay mất vài ba tuần bắt đầu đạt tác dụng rất đầy đủ. Thuốc chứa kênh calci rất có thể kiểm soát và điều hành nhịp tlặng nhanh hao ở phần lớn người bị bệnh có chống chỉ định cùng với dung dịch chứa beta.


Iod vào liều dược lý khắc chế sự giải pchờ T3 và T4 trong vài giờ cùng ức chế sự phân bố iốt, hiệu ứng chuyến qua kéo dài tự vài ba ngày đến một tuần, kế tiếp sự ức chế hay kết thúc. Iodine được sử dụng để khám chữa cơn cường tiếp giáp, so với phần đa bệnh nhân bị cường cạnh bên trải qua mổ xoang cung cấp cứu không phải con đường cạnh bên, cùng vì chưng nó cũng làm bớt bị ra máu con đường gần kề để chuẩn bị trước phẫu thuật mổ xoang cho những người bệnh cường gần cạnh đề xuất phẫu thuật cắt quăng quật đường cạnh bên. Iod hay không liên tiếp thực hiện nhằm chữa bệnh cường gần kề. Liều thông thường là từ 2 mang lại 3 giọt (100 mang lại 150 mg) của hỗn hợp Kali iod bão hòa uống 3 hoặc 4lần/ngày hoặc bởi muối natri iod trong một L hỗn hợp muối hạt 0.9% 0,5 mang lại 1 g truyền lừ đừ cho một lần/ngày.


Tại Hoa Kỳ, I131 là phương pháp khám chữa cường gần cạnh thịnh hành nhất Iod pchờ xạ hay được khuyến cáo là một trong chọn lựa chữa bệnh bệnh dịch Basedow và bướu nhân độc đường gần kề ngơi nghỉ toàn bộ các người mắc bệnh, tất cả trẻ nhỏ. Liều sử dụng I131 khôn xiết cạnh tranh điều chỉnh bởi vì bắt buộc dự đân oán trước được đáp ứng của đường giáp; một số chưng sĩ mang lại liều tiêu chuẩn từ 8 đến 15 mCi. Những bạn không giống điều chỉnh liều dựa trên dự tính kích thước tuyến đường giáp và sự hấp thụ 24 giờ đồng hồ để cung cấp một liều 80-1trăng tròn microCi / gram tế bào đường gần kề.


khi đầy đủ I131 được hiểu gây ra bình gần kề, khoảng tầm 25 cho 50% người bệnh suy ngay cạnh một năm tiếp đến, cùng tỉ trọng này thường xuyên tăng tưng năm. Vì vậy, số đông người mắc bệnh cuối cùng đều tiến triển thành suy gần kề. Tuy nhiên, trường hợp sử dụng liều nhỏ dại hơn, Phần Trăm tái phát cao hơn. Liều to hơn, ví dụ 10 cho 15 mCi, hay gây nên bệnh suy giáp trong vòng 6 mon.


Iốt pngóng xạ không được thực hiện trong thời gian mang đến con mút vì chưng nó rất có thể xâm nhập vào sữa chị em và gây nên bệnh suy gần cạnh sinh sống trẻ sơ sinh. Nó ko được sử dụng trong thời kỳ với thai bởi nó đi qua nhau thai cùng có thể gây nên hội chứng suy ngay cạnh trạng nặng ngơi nghỉ bào thai. Không bao gồm vật chứng như thế nào cho biết thêm Iốt phóng xạ làm cho tăng tỉ lệ mắc u bướu, ung tlỗi bạch cầu, ung thư đường sát, hoặc dị dạng bẩm sinch sống trẻ nhỏ ra đời từ bỏ mọi thiếu nữ trước kia bị tăng triglycerid khi mang tnhì sau này.


Phẫu thuật được hướng dẫn và chỉ định mang đến phần nhiều người bị bệnh bệnh tật Basedow gồm cường gần kề lại tái phát sau 1 thời gian chữa trị dung dịch phòng cạnh bên và những người dân khước từ I131, phần nhiều người bệnh chẳng thể tiêu thụ dung dịch chống liền kề, hồ hết người bệnh có bướu tiếp giáp rất cao, với ở một trong những người mắc bệnh tthấp tuổi gồm bướu nhân độc và bướu đa nhân. Phẫu thuật rất có thể được thực hiện ở người bị bệnh cao tuổi có bướu liền kề nhân khổng lồ.


Phẫu thuật thường phục sinh tác dụng thông thường. Sự tiếp tục tái phát phục hồi sau phẫu thuật chuyển đổi từ bỏ 2 cho 16%; nguy cơ tiềm ẩn suy gần kề liên quan trực kế tiếp nấc độ rộng của phẫu thuật lấy mô ngay cạnh. Liệt dây thanh khô cùng suy cận cạnh bên là đầy đủ biến triệu chứng ko thường chạm mặt. Dung dịch muối hạt kali iod 3 giọt (khoảng 100 cho 150 mg) uống 3 lần/ ngày phải được đến vào 10 ngày trước lúc phẫu thuật mổ xoang để gia công sút chảy máu vào đường. Methimazole cũng cần được cho bởi vì bệnh nhân buộc phải được mang lại bình gần kề trước khi thực hiện iod. Dexamethasone có thể được bổ sung nhằm nkhô hanh đạt bình ngay cạnh. Phẫu thuật là khó khăn hơn sống những người mắc bệnh trước đó đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ đường liền kề hoặc iod pngóng xạ.