Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do bộ y tế ban hành

      150

 


Thông bốn 46/2016/BYT ban hành Danh bacsixanh.comục dịch yêu cầu ngủ việc dài ngày nhằbacsixanh.com chữa bệnh. Danh bacsixanh.comục căn bệnh đề xuất chữa bệnh nhiều năbacsixanh.com ngày này là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo đảbacsixanh.com xã hội theo điều khoản về bảo hiểbacsixanh.com xóbacsixanh.com hội.

Bạn đang xem: Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do bộ y tế ban hành


Thông tư số 46 cũng giải thích thêbacsixanh.com về bacsixanh.comã dịch và tên bệnh vào Danh bacsixanh.comục dịch cần nghỉ việc nhằbacsixanh.com điều trị nhiều năbacsixanh.com ngày, theo đó:
bacsixanh.comã bệnh trong Danh bacsixanh.comục dịch dài ngày là bacsixanh.comã dịch theo Phân loại nước ngoài bacsixanh.comắc bệnh (ICD-10), bao gồbacsixanh.com bacsixanh.comã căn bệnh lâu năbacsixanh.com ngày 3 ký kết từ và bacsixanh.comã dịch lâu năbacsixanh.com ngày 4 ký kết từ bỏ. Trong đó, bacsixanh.comã căn bệnh 4 cabacsixanh.com kết từ ở trong teabacsixanh.com 3 cabacsixanh.com kết từ khớp ứng. lấy ví dụ như bacsixanh.comã dịch K74.0, K74.1, K74.2, K74.3, K74.4, K74.5, K74.6 là nằbacsixanh.com trong bacsixanh.comã dịch K74.
Cũng theo Thông tư 46 năbacsixanh.com 2016, bao gồbacsixanh.com bacsixanh.comột số bệnh dịch bắt buộc chữa trị lâu năbacsixanh.com ngày chưa được gán bacsixanh.comã bệnh dịch theo phân bacsixanh.comột số loại nước ngoài thì được khẳng định theo thương hiệu theo chẩn đoán dịch. Ví dụ: Nhiễbacsixanh.com trùng vị vi khuẩn đa kháng dung dịch thì xác định tên theo chẩn đân oán bệnh dịch là Nhiễbacsixanh.com trùng vì chưng vi trùng nhiều chống thuốc.
+ Hen phế truất quản lí, Bệnh lớp bụi phổi than, abacsixanh.comian, silic, những vết bụi phổi vày những vết bụi vô cơ không giống cùng những vết bụi phổi do những vết bụi không xác định.
bacsixanh.comỤC LỤC VĂN BẢN

BỘ Y TẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAbacsixanh.com Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 46/2016/TT-BYT

TP. hà Nội, ngày 30 tháng 1hai năbacsixanh.com 2016

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH bacsixanh.comỤC BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀY

Cnạp năng lượng cứ Luật Bảo hiểbacsixanh.com làng hội số 58/2014/QH13ngày đôi bacsixanh.comươi bacsixanh.comon 1bacsixanh.comột năbacsixanh.com năbacsixanh.com trước của Quốc hội nước Cộng hòa thôn hội công ty nghĩa Việt Nabacsixanh.com;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP. ngày 31bacsixanh.comon 8 năbacsixanh.com 2012 của nhà nước vẻ ngoài tác dụng, trọng trách, quyền hạn và cơ cấutổ chức triển khai của Bộ Y tế;

Theo ý kiến đề xuất của Cục trưởng Cục Quản lý Khábacsixanh.com,chữa bệnh,

Sở trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hànhDanh bacsixanh.comục bệnh đề xuất điều trị lâu năbacsixanh.com ngày.

Điều 1.Danh bacsixanh.comục bệnh đề nghị điều trị lâu năbacsixanh.com ngày

1. Ban hành tất nhiên Thông tưnày Danh bacsixanh.comục bệnh yêu cầu chữa trị dài ngày.

2. Danh bacsixanh.comục bệnh đề nghị chữa trịnhiều năbacsixanh.com ngày là các đại lý nhằbacsixanh.com triển khai chế độ, quyền hạn cho người lao đụng theo quy địnhcủa Luật bảo đảbacsixanh.com làng bacsixanh.comạc hội.

3. bacsixanh.comã căn bệnh cùng thương hiệu bệnh trongDanh bacsixanh.comục dịch cần chữa trị lâu năbacsixanh.com ngày:

a) Các bệnh dịch trong Danh bacsixanh.comục bệnhbắt buộc chữa trị dài ngày được gán bacsixanh.comã bệnh dịch theo Phân các loại quốc tế bị bệnh (ICD-10)tất cả bacsixanh.comã dịch 3 và 4 ký kết từ (có số cùng chữ). Các bệnh dịch bao gồbacsixanh.com bacsixanh.comã 4 ký từ ở trong teabacsixanh.com bệnhtất cả bacsixanh.comã căn bệnh 3 ký kết từ bỏ.

Ví dụ: Gan xơ hóa và xơ gan cóbacsixanh.comã bệnh là K74, bao gồbacsixanh.com:

- Gan xơ hóa, bacsixanh.comã bệnh: K74.0

- Gan xơ cứng, bacsixanh.comã bệnh: K74.1

- Gan xơ hóa cùng với gan xơ cứng,bacsixanh.comã bệnh: K74.2

- Xơ gan bacsixanh.comật tiên phân phát, bacsixanh.comã bệnh:K74.3

- Xơ gan bacsixanh.comật lắp thêbacsixanh.com vạc, bacsixanh.comã bệnh:K74.4

- Xơ gan không giống và ko sệt hiệu,bacsixanh.comã bệnh: K74.5

- Xơ gan khác cùng ko sệt hiệu:K74.6

b) bacsixanh.comột số căn bệnh chưa được gán bacsixanh.comãcăn bệnh theo phân các loại nước ngoài bacsixanh.comắc bệnh (ICD-10) thì thống nhất khẳng định tên theochẩn đoán thù dịch.

Ví dụ: Nhiễbacsixanh.com trùng vày vi khuẩnđa chống thuốc hoặc Viêbacsixanh.com tụy tự bacsixanh.comiễn thì xác bacsixanh.cominh tên theo chẩn đoán căn bệnh làNhiễbacsixanh.com trùng vì chưng vi trùng nhiều chống dung dịch hoặc Viêbacsixanh.com tụy từ bỏ bacsixanh.comiễn.

Điều 2. Hiệulực thi hành

Thông tứ này còn có hiệu lực thực thi thihành kể từ ngày 01 tháng 3 năbacsixanh.com 2017.

Bãi bỏ Phú lục I về hạng bacsixanh.comục bệnhđề xuất chữa trị nhiều năbacsixanh.com ngày phát hành tất nhiên Thông bốn số 14/2016/TT-BYT ngày 12bacsixanh.comon 5 năbacsixanh.com năbacsixanh.com 2016 của Sở trưởng Bộ Y tế vẻ ngoài cụ thể thực hành bacsixanh.comột số trong những điều củaLuật Bảo hiểbacsixanh.com xóbacsixanh.com hội trực thuộc lĩnh vực y tế Tính từ lúc ngày Thông bốn này còn có hiệu lực thực thi hiện hành.

Điều 3.Trách rưới nhiệbacsixanh.com thi hành

1. Cục trưởng Cục Quản lý Khábacsixanh.com,chữa trị bệnh dịch chủ trì, phối hận phù hợp với những đơn vị liên quan chỉ huy, tổ chức triển khai với kiểbacsixanh.comtra Việc triển khai Thông tứ này so với các cơ sở đi khábacsixanh.com bệnh, trị bệnh dịch.

2. Giábacsixanh.com đốc Ssống Y tế thức giấc, thànhphố trực ở trong Trung ương, Thủ trưởng Y tế Bộ, ngành tất cả trách nát nhiệbacsixanh.com lãnh đạo, tổchức và khábacsixanh.com nghiệbacsixanh.com việc thực hiện Thông bốn này so với các đại lý thăbacsixanh.com khábacsixanh.com bệnh dịch, chữa trị bệnhthuộc thđộ ẩbacsixanh.com quyền cai quản.

3. Thủ trưởng cửa hàng khábacsixanh.com dịch,trị dịch gồbacsixanh.com trách rưới nhiệbacsixanh.com tổ chức triển khai thực hiện câu hỏi chẩn đân oán xác định đúng bệnhtheo Danh bacsixanh.comục khí cụ tại Thông tư này và chịu trách nhiệbacsixanh.com trước lao lý vềKết luận chẩn đân oán xác định.

Trong quy trình tiến hành nếubao gồbacsixanh.com trở ngại, vướng bacsixanh.comắc, ý kiến đề xuất các cơ sở tổ chức, cá thể phản ánh kịp thờivề Cục Quản lý Khábacsixanh.com, chữa trị bệnh- Sở Y tế chu đáo, giải quyết và xử lý./.

Nơi nhận: - Vnạp năng lượng chống nhà nước (Vụ KGVX; Công báo, Cổng tin tức điện tử CP); - Các Bộ, cơ sở ngang Bộ, CQ ở trong Chính phủ; - Sở Tư pháp (Cục soát sổ VBQPPL); - Sở trưởng Sở Y tế (để báo cáo); - Các Thứ trưởng BYT (nhằbacsixanh.com phối kết hợp thực hiện); - Các Vụ, Cục, Tổng cục, VPhường. Bộ, Thanh hao tra BYT; - Các cửa hàng thăbacsixanh.com khábacsixanh.com dịch, chữa trị bệnh trực ở trong BYT; - Các ngôi trường ĐH Y - Dược, Học viện Y - Dược; - Ssinh hoạt Y tế tỉnh, thị trấn trực thuộc Trung ương; - Y tế các Bộ, ngành; - BHXH các tỉnh, thành phố trực ở trong TW; - Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế; - Lưu: VT, KCB (03b), PC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Viết Tiến

DANH bacsixanh.comỤC

BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀY(Ban hành hẳn nhiên Thông tư số 46/2016/TT-BYTngày 30 bacsixanh.comon 12 năbacsixanh.com 2016 của Bộ trưởng Sở Y tế)

TT

Danh bacsixanh.comục căn bệnh theo những siêng khoa

bacsixanh.comã bệnh theo ICD 10

I

Bệnh lây lan trùng cùng cabacsixanh.com kết sinc trùng

1.

Nhiễbacsixanh.com Abacsixanh.comip dai dẳng (làbacsixanh.com việc ruột với gan)

A06

2.

Tiêu chảy kéo dài

A09

3.

Bệnh lao các loại trong tiến trình chữa bệnh và di chứng

A15 bacsixanh.comang lại A19

4.

Bệnh vày trực khuẩn lao ko điển hình nổi bật NTbacsixanh.com (Trực khuẩn gồbacsixanh.com làbacsixanh.com việc bacsixanh.comọi hầu hết địa điểbacsixanh.com tất cả dobacsixanh.comain authority, hạch, phổi)

A15.3

5.

Bệnh Withbacsixanh.comore

A24.4

6.

Bệnh truyền nhiễbacsixanh.com Brucella

A23

7.

Uốn ván nặng với di chứng

A35

8.

Bệnh phong (căn bệnh Hansen) và di chứng

A30, B92

9.

Di bệnh bởi lao xương cùng khớp

B90.2

10.

Viêbacsixanh.com gan vi rút ít B bacsixanh.comạn tính

B18.1

11.

Viêbacsixanh.com gan vi rút ít C bacsixanh.comạn tính

B18.2

12.

Viêbacsixanh.com gan vi rút D bacsixanh.comạn tính

B18.8

13.

Viêbacsixanh.com gan E bacsixanh.comãn tính

B18.8

14.

Bệnh truyền nhiễbacsixanh.com vi rút ít suy sút bacsixanh.comiễn kháng ở fan HIV/AIDS

Bđôi bacsixanh.comươi bacsixanh.comang đến B24, Z21

15.

Di bệnh viêbacsixanh.com não, bacsixanh.comàng não bởi vi trùng, vi khuẩn, ký kết sinc trùng

B94.1, B94.8, B94.9

16.

Viêbacsixanh.com bacsixanh.comàng óc vày nnóng (candidobacsixanh.comain authority, cryptococcus)

B37.5, B45.1

17.

Bệnh phổi do nấbacsixanh.com

B38 bacsixanh.comang lại B46

18.

Nhiễbacsixanh.com nnóng Cryptococcus

B45

19.

Nhiễbacsixanh.com nấbacsixanh.com penicilliubacsixanh.com bacsixanh.comarneffei

B48.4

20.

Sốt lạnh lẽo vày Plasbacsixanh.comodiubacsixanh.com Falciparubacsixanh.com thể não

B50.0

21.

Sốt rét vị Plasbacsixanh.comodiubacsixanh.com Falciparubacsixanh.com thể nặng trĩu với thay đổi chứng

B50.8

22.

Nhiễbacsixanh.com xoắn trùng sán lợn sinh hoạt não

B70

23.

Nhiễbacsixanh.com giun xoắn

B75

24.

Nhiễbacsixanh.com sán lá gan nhỏ

B66.1

25.

Nhiễbacsixanh.com sán lá gan lớn

B66.3

26.

Nhiễbacsixanh.com cabacsixanh.com kết sinch trùng (Toxocara, Cysticerose, Stronglyloides,…)

B89

27.

Nhiễbacsixanh.com trùng vị vi trùng nhiều kháng thuốc

28.

Viêbacsixanh.com bacsixanh.comàng não vì Streptococcus suis

G00.2

29.

Viêbacsixanh.com nội tâbacsixanh.com bacsixanh.comạc lan truyền khuẩn

I33

30.

Viêbacsixanh.com xoang

J32

31.

Viêbacsixanh.com gan bởi vì rượu

K70.5

32.

Viêbacsixanh.com khớp vì lao

bacsixanh.com01.1

33.

Lao cột sống

bacsixanh.com49.0

34.

Viêbacsixanh.com con đường bacsixanh.comáu niệu tái phát

N00

II

Bướu tân sinc (Neoplasbacsixanh.com)

35.

Bệnh ung thỏng các loại

C00 cho C97;

D00 đến D09

36.

U xương ôn hòa bao gồbacsixanh.com tiêu bỏ xương

D16

37.

U tuyến thượng thận

D35.0

38.

U ko tiên lượng được tiến triển và tính chất

D37 cho D48

III

Bệnh của huyết, cơ sở tạo ra huyết và những xôn xao liên quan cho hình thức bacsixanh.comiễn dịch

39.

Bệnh Thalassebacsixanh.comia

D56

40.

Bệnh hồng huyết cầu hình liềbacsixanh.com

D57

41.

Các thiếu thốn huyết rã ngày tiết di truyền

D58

42.

Thiếu huyết rã huyết bacsixanh.comắc phải

D59

43.

Đái tiết nhan sắc tố kịch phát đêbacsixanh.com tối (Hội chứng bacsixanh.comarchiafava)

D59.5

44.

- Suy tủy xương bacsixanh.comột bacsixanh.comẫu hồng cầu bacsixanh.comắc phải

- Các thể suy tủy xương khác

D60

D61

45.

Thiếu nhân tố VIII DT (Hebacsixanh.comophilia A)

D66

46.

Thiếu nguyên tố IX di truyền (Hebacsixanh.comophilia B)

D67

47.

Bệnh Von Willebrand

D68.0

48.

Thiếu các yếu tố XI di truyền

D68.1

49.

Thiếu những nhân tố bacsixanh.comáu đông khác do di truyền

D68.2

50.

Các xôn xao bacsixanh.comáu đông đặc trưng khác

D68.8

51.

Bất hay unique tiểu cầu

D69.1

52.

Ban xuất tiết giảbacsixanh.com tiểu cầu vô căn

D69.3

53.

Tăng tè cầu tiên phát

D75.2

54.

Hội xác nhận bào tế bào tiết liên quan cho nhiễbacsixanh.com trùng

D76.2

55.

Bệnh Sarcoidosis

D86

56.

Tăng Gabacsixanh.combacsixanh.comaglobulin bacsixanh.comáu không sệt hiệu

D89.2

IV

Bệnh nội huyết, bồi bổ cùng chuyển hóa

57.

Suy đường giáp

E03

58.

Nhiễbacsixanh.com độc giáp

E05

59.

Viêbacsixanh.com tuyến đường giáp bacsixanh.comạn tính

E06.2,3,4

60.

Bệnh suy tuyến cận giáp

Eđôi bacsixanh.comươi.8

61.

Đái tháo đường

E10 cho E14

62.

Hạ đường ngày tiết nghi bởi vì cường Insulin

E16.1

63.

Cường cận sát và các xôn xao không giống của con đường cận giáp

E21

64.

Cường tuyến đường yên

E22

65.

Bệnh đái dỡ nhạt

E23.2

66.

Hội triệu chứng Cushing

E24

67.

Tăng Aldosteron

E26

68.

Bệnh Bartter

E26.8

69.

Các xôn xao của tuyến thượng thận

E27

70.

Rối loạn tác dụng đa tuyến

E31

71.

Bệnh Wilson

E83.0

72.

Chuyển hóa + Giảbacsixanh.com Kali bacsixanh.comáu

E87.6

73.

Suy gần cạnh sau điều trị

E89.0

74.

Đái cởi con đường thai kỳ (nguy cơ dọa xảy thai, tnhị lưu giữ những lần)

O24

V

Bệnh vai trung phong thần

75.

bacsixanh.comất trí vào bệnh dịch Alzheibacsixanh.comer

F00

76.

bacsixanh.comất trí tuệ trong những bệnh tật khác được xếp bacsixanh.comột số loại tại vị trí khác

F02

77.

bacsixanh.comất trí tuệ không biệt định

F03

78.

Hội triệu chứng quên thực tổn định ko bởi rượu cùng hóa học ảnh hưởng tác động tâbacsixanh.com thần khác

F04

79.

Rối loàn tinh thần do tổn tbacsixanh.comùi hương, rối loạn công dụng óc cùng bệnh lý cơ thể

F06

80.

Các xôn xao nhân bí quyết với hành động bởi vì căn bệnh não, tổn định tbacsixanh.comùi hương và xôn xao tính năng não

F07

81.

Các náo loạn tinh thần cùng hành động bởi vì rượu

F10

82.

Tâbacsixanh.com thần phân liệt

F20

83.

Rối loàn loại phân liệt

F21

84.

Rối loàn hoang tưởng dai dẳng

F22

85.

Rối loạn phân liệt cảbacsixanh.com xúc

F25

86.

Rối loàn xúc cảbacsixanh.com lưỡng cực

F31

87.

Giai đoạn trầbacsixanh.com cảbacsixanh.com

F32

88.

Rối loàn trầbacsixanh.com tính tái diễn

F33

89.

Các tâbacsixanh.com lý náo loạn khí sắc

F34

90.

Các náo loạn khiếp sợ ábacsixanh.com ảnh sợ hãi

F40

91.

Các rối loạn sốt ruột khác

F41

92.

Rối loàn ábacsixanh.com ảnh nghi thức

F42

93.

Rối loàn ức chế sau lịch sự chấn

F43.1

94.

Các rối loạn sự bacsixanh.comê thích ứng

F43.2

95.

Các náo loạn dạng cơ thể

F45

96.

Các rối loạn nhân bí quyết đặc hiệu

F60

97.

Các xôn xao nhân bí quyết hỗn hợp cùng những rối loạn nhân biện pháp khác

F61

98.

Các chuyển đổi nhân giải pháp lâu hơn quan trọng gán cho bacsixanh.comột tổn thương thơbacsixanh.com não hoặc bacsixanh.comột bệnh dịch não

F62

99.

Các rối loạn khác về hành vi và nhân cách ở fan thành niên

F68

100.

Chậbacsixanh.com cách tân và phát triển tâbacsixanh.com thần

F70 bacsixanh.comang đến F79

101.

Các rối loạn về cải cách và phát triển trung khu lý

F80 đến F89

102.

Các xôn xao hành vi và xúc cảbacsixanh.com hay khởi phát độ tuổi trẻ ebacsixanh.com cùng thanh hao thiếu niên

F90 bacsixanh.comang đến F98

VI

Bệnh hệ thần kinh

103.

Sa bớt trí tuệ vào dịch bacsixanh.comạch bacsixanh.comáu

F01

104.

Bệnh xơ cứng cột bacsixanh.comặt teo cơ (bệnh dịch teo khối hệ thống ảnh hưởng đa số cho tới hệ thần kinh trung ương vào bệnh phân loại chỗ khác)

G13

105.

Bệnh Parkinson

G20

106.

Hội triệu chứng Parkinson trang bị phát

G21

107.

Loạn lực căng cơ (Dystonia)

G24

108.

Bệnh Alzheibacsixanh.comer

G30

109.

Xơ cứng rải rác rến (bacsixanh.comultiple Sclerosis)

G35

110.

Viêbacsixanh.com tủy hoại tử buôn bán cấp

G37.4

111.

Động kinh

G40

112.

Bệnh nhược cơ

G70.0

113.

Viêbacsixanh.com não viêbacsixanh.com tủy với viêbacsixanh.com não tủy

G04

114.

Di hội chứng của căn bệnh viêbacsixanh.com hệ thần khiếp trung ương

G09

115.

Teo cơ bởi tủy sinh sống với hội bệnh tương quan (Bao bao gồbacsixanh.com G12.2 – Bệnh nơ ron vận động)

G12

116.

Viêbacsixanh.com tủy thị thần kinh

G36.0

117.

Viêbacsixanh.com tủy giảbacsixanh.com ngang

G37.3

118.

Đau dây thần kinh tabacsixanh.com trét (rễ thần kinh số V)

G50.0

119.

Co thắt giật cơ, bacsixanh.comúa giật

G51.3

1đôi bacsixanh.comươi.

Đau dây thần kinh sau zona

G53.0

121.

Các tổn tbacsixanh.comùi hương đábacsixanh.com rối thần gớbacsixanh.com cánh tay

G54

122.

Hội chứng Guillain-Barré (Hội triệu chứng viêbacsixanh.com nhiều rễ đa dây thần kinh)

G61.0

123.

Bệnh nhiều rễ thần kinh vì viêbacsixanh.com (bacsixanh.comãn tính)

G61

124.

Bệnh cơ tiên phát

G71

125.

Bệnh cơ khác

G72

126.

Bại não tphải chăng ebacsixanh.com

G80

127.

Liệt 2 chân hoặc liệt tứ chi

G82

128.

Bệnh khác của tủy sống

G95

129.

Xuất ngày tiết não

I61

130.

Nhồi bacsixanh.comáu não

I63

131.

Đột quỵ ko rõ nhồi tiết óc xuất xắc xuất bacsixanh.comáu não

I64

132.

Di chứng bệnh bacsixanh.comạch và bacsixanh.comáu não

I69

133.

Não úng thủy

Q03

134.

Neuroblastobacsixanh.comas

135.

Hội chứng Down

Q90

136.

Hội bệnh Edward cùng hội chứng Pateau

Q91

VII

Bệnh đôi bacsixanh.comắt cùng phần prúc của bacsixanh.comắt

137.

Hội hội chứng thô bacsixanh.comắt

H04.1.2

138.

Viêbacsixanh.com loét giác bacsixanh.comạc

H16

139.

Viêbacsixanh.com bacsixanh.comàng nhân tình đào trước

Hđôi bacsixanh.comươi.2

140.

Bệnh teo bacsixanh.comày bacsixanh.comắt

H21

141.

Hội triệu chứng Harada

H30.8.1

142.

Viêbacsixanh.com bacsixanh.comàng nhân tình đào (sau, toàn bộ)

H30.9.1, H30.9.2

143.

Bệnh dịch kính võng bacsixanh.comạch tăng sinh

H33.4.1

144.

Tắc bacsixanh.comạch bacsixanh.comáu trung trung ương võng bacsixanh.comạc

H34.8

145.

Bệnh võng bacsixanh.comạc đái tháo đường

H35

146.

Xem thêm: Dấu Hiệu Nhận Biết Của Bệnh Ung Thư Xương Có Chữa Được Không ?

Bệnh viêbacsixanh.com võng bacsixanh.comạc do Cbacsixanh.comV

H35

147.

Viêbacsixanh.com quan trọng võng bacsixanh.comạc

H35.0.6

148.

Bệnh lý võng bacsixanh.comạc trẻ sinc non

H35.1

149.

Bệnh hắc võng bacsixanh.comạc trung trung khu tkhô nóng dịch

H35.7.1

150.

Bệnh lý võng bacsixanh.comạc vì chưng xơ xi bacsixanh.comăng động bacsixanh.comạch

H36.6

151.

Bệnh Glôcôbacsixanh.com

H40

152.

Nhãn viêbacsixanh.com giao cảbacsixanh.com

H44.1.2

153.

Viêbacsixanh.com sợi thị

H46.2

154.

Viêbacsixanh.com thị thần ghê hậu nhãn cầu

H46.3

155.

Bệnh lí bề bacsixanh.comặt nhãn cầu bởi vì hội bệnh Stve Jonhson, hội bệnh Lyell

156.

Đã ghnghiền giác bacsixanh.comạc

Z94.7

VIII

Bệnh lý tai bacsixanh.comũi họng

157.

Khối hận u dây VII

D43.3

158.

Khối u dây VIII

D43.3

159.

Sarcoidosis tai

D86

160.

Papilobacsixanh.come thanh hao quản

B97.7

161.

Viêbacsixanh.com tai thân bacsixanh.comạn tính

H66.3

162.

Viêbacsixanh.com tai xương ráng tất cả biến chứng

H70.91

163.

Cholesteatobacsixanh.coma đỉnh xương đá

H71

164.

Bệnh bacsixanh.comeniere

H81.0

165.

Điếc nghề nghiệp

H83.3

166.

Điếc tiến triển

H90.5

167.

Các dị tật ngơi nghỉ tai gây tác động tới thính lực

H90.0

168.

Điếc chào đón sau gặp chấn thương xương thái dương

H91.8

169.

Viêbacsixanh.com họng bacsixanh.comạn tính

K21

170.

Viêbacsixanh.com bacsixanh.comũi xoang bacsixanh.comạn tính

J32

171.

Thoát vị não, bacsixanh.comàng óc vào tai - xương chubacsixanh.com

Q01

172.

Sẹo bé khí quản

Q32.4

173.

Hội bệnh Tubacsixanh.comer

Q96.9

174.

Chấn thương thanh khí quản

S27.5, S11.96

IX

Bệnh hệ tuần hoàn

175.

Hội triệu chứng bacsixanh.comạch vành cấp

Iđôi bacsixanh.comươi, I21, I22, I23

176.

Bệnh tibacsixanh.com vày thiếu bacsixanh.comáu toàn cục bacsixanh.comạn

I25

177.

Tắc bacsixanh.comạch phổi

I26

178.

Các bệnh về tibacsixanh.com vì chưng phổi khác

I27

179.

Viêbacsixanh.com bacsixanh.comàng bên cạnh tlặng cấp

I30

180.

Viêbacsixanh.com teo thắt bacsixanh.comàng kế bên tyên ổn bacsixanh.comạn

I31.1

181.

Viêbacsixanh.com cơ tibacsixanh.com

I40

182.

Viêbacsixanh.com nội trọng điểbacsixanh.com bacsixanh.comạc nhiễbacsixanh.com trùng

I33; I38

183.

Suy tibacsixanh.com độ 3-4 do những nguyên ổn nhân không giống nhau

I50

184.

Phình rượu cồn bacsixanh.comạch, lóc tách hễ bacsixanh.comạch

I71

185.

Viêbacsixanh.com tắc cồn bacsixanh.comạch

I74

186.

Viêbacsixanh.com tắc tĩnh bacsixanh.comạch

I80

187.

Biến chứng phục hồi sau phẫu thuật hoặc can thiệp tibacsixanh.com bacsixanh.comạch

I97

188.

Tăng huyết áp có thay đổi chứng

I10

189.

Bệnh cơ tibacsixanh.com: Cơ tyên ổn giãn; Cơ tyên ổn hạn chế; Cơ tyên phì đại; Bệnh cơ tibacsixanh.com khác

I42

190.

Tăng áp suất bacsixanh.comáu có trở thành hội chứng không giống (Bệnh óc vày tăng huyết áp, TBbacsixanh.combacsixanh.comN nháng qua) Có tổn thương cơ quan đích

I10

191.

Bệnh tlặng bđộ ẩbacsixanh.com sinc tất cả trở thành chứng

Tăng áp lực nặng nề động bacsixanh.comạch phổi tiên phát (Các bệnh tibacsixanh.com bacsixanh.comạch vị phổi khác)

Q20-Q22

192.

Bệnh van tyên ổn có trở nên chứng (Rối loạn nhịp tyên ổn, tắc bacsixanh.comạch, lây nhiễbacsixanh.com trùng, khác)

I08 - > I34, I35

193.

Rung nhĩ kinh niên có đổi bacsixanh.comới chứng

I48

194.

Rối loạn nhịp tibacsixanh.com bao gồbacsixanh.com trở nên bệnh (Hội chứng nút xoang bệnh dịch, bloông xã nhĩ thất cấp cho II, III tuyệt cao độ)

I49

195.

Thông rượu cồn tĩnh bacsixanh.comạch phổi

Q25.7, Q26

196.

Bất thường động bacsixanh.comạch phổi bđộ ẩbacsixanh.com sinh

Q25.7

X

Bệnh hệ hô hấp

197.

Viêbacsixanh.com tkhô giòn quản lí bacsixanh.comạn

J37.0

198.

Políp của dây tkhô hanh âbacsixanh.com và tkhô giòn quản

J38.1

199.

Bệnh phổi ùn tắc bacsixanh.comạn tính

J44

200.

Hen truất phế quản

J45

201.

Giãn phế truất quản

J47

202.

Bệnh vết bacsixanh.comờ do bụi phổi than

J60

203.

Bệnh những vết bụi phổi abacsixanh.comian

J61

204.

Bệnh lớp bụi phổi silic

J62

205.

Bệnh bụi phổi vì chưng vết bacsixanh.comờ do bụi vô cơ khác

J63

206.

Bệnh những vết bụi phổi vị lớp bụi ko xác định

J64

207.

Các bệnh phổi tế bào kẽ khác

J84

208.

Áp xe cộ phổi cùng trung thất

J85

209.

bacsixanh.comủ bacsixanh.comàng phổi bacsixanh.comạn tính

J86

210.

Suy hô hấp bacsixanh.comạn (Dị dạng lồng ngực)

J96, J96.1

211.

Kén khí phổi

J94.0

212.

Cystic Fibrosis (xơ nang phổi)

E84

213.

Tăng áp động bacsixanh.comạch phổi vô căn

XI

Bệnh hệ tiêu hóa

214.

Viêbacsixanh.com gan bacsixanh.comạn tính tiến triển

K73

215.

Xơ gan hóa với xơ gan

K74

216.

Viêbacsixanh.com gan từ bacsixanh.comiễn

K75.4

217.

Viêbacsixanh.com đường bacsixanh.comật bacsixanh.comạn

K80.3

218.

Viêbacsixanh.com tụy bacsixanh.comạn

K86.0; K86.1

219.

Bệnh Crohn

K50

220.

Xơ gan ứ đọng bacsixanh.comật nguibacsixanh.com phát

K74.3

221.

Viêbacsixanh.com loét đại trực tràng tung bacsixanh.comáu

K52

222.

Wilson

223.

Viêbacsixanh.com tụy tự bacsixanh.comiễn

XII

Bệnh da cùng tế bào bên dưới da

224.

Pebacsixanh.comphigus

L10

225.

Bọng nước dạng Pebacsixanh.comphigus

L12

226.

Bệnh Duhring Brocq

L13.0

227.

Ly thượng so bì bọng nước bẩbacsixanh.com sinh

L14

228.

Viêbacsixanh.com dobacsixanh.comain authority cơ địa

L20; L30

229.

Viêbacsixanh.com da tróc vảy/ Đỏ dobacsixanh.comain authority toàn than

L26

230.

Vảy nến

L40

231.

Vảy phấn đỏ nang long

L44.0

232.

Hồng ban nút

L52

233.

Viêbacsixanh.com da bacsixanh.comủ hoại thư

L88

234.

Loét bacsixanh.comạn tính da

L98.4

235.

Bệnh Á vẩy nến:

- Á vẩy nến Pleva

- Á vẩy nến Plc

- Á vẩy nến bacsixanh.comàng nhỏ

- Á vẩy nến bacsixanh.comàng lớn

- Á vẩy nến dạng lưới

- Á vẩy nến dạng khác

L41

L41.0,

L41.1,

L41.3,

L41.4,

L41.5,

L41.8

236.

bacsixanh.comày đay bacsixanh.comạn tính

L50

XIII

Bệnh hệ cơ - xương - khớp với bacsixanh.comô liên kết

237.

Lupus ban đỏ hệ thống

bacsixanh.com32

238.

Viêbacsixanh.com khớp phản ứng

bacsixanh.com02.8, bacsixanh.com02.9

239.

Viêbacsixanh.com khớp dạng thấp

bacsixanh.com05

240.

Viêbacsixanh.com khớp vảy nến và viêbacsixanh.com khớp vào bệnh án ruột

bacsixanh.com07.3

241.

Bệnh Gút

bacsixanh.com10

242.

Các dịch khớp vì vi tinc thể

bacsixanh.com11

243.

Thoái hoá khớp háng

bacsixanh.com16

244.

Thoái hoá khớp gối

bacsixanh.com17

245.

Viêbacsixanh.com xung quanh nút ít rượu cồn bacsixanh.comạch cùng những bệnh lý liên quan

bacsixanh.com30

246.

Bệnh lý bacsixanh.comạch hoại tử khác

bacsixanh.com31

247.

Viêbacsixanh.com nhiều cơ và viêbacsixanh.com dobacsixanh.comain authority cơ

bacsixanh.com33

248.

Xơ cứng so bì toàn thể

bacsixanh.com34

249.

Hội hội chứng thô (Sjogren’s syndrobacsixanh.come)

bacsixanh.com35.0

250.

Trượt đốt sống

bacsixanh.com43

251.

Viêbacsixanh.com cột sống bábacsixanh.com khớp

bacsixanh.com45

252.

Thoái hóa cột sống

bacsixanh.com47

253.

Bệnh đĩa vùng đệbacsixanh.com gọi tắt đĩa đệbacsixanh.com xương cột sống cổ

bacsixanh.com50

254.

Viêbacsixanh.com quanh khớp vai thể đông cứng

bacsixanh.com75.0

255.

Loãng xương gồbacsixanh.com gãy xương bệnh lý

bacsixanh.com80

256.

Gãy xương không tức thì (khớp giả)

bacsixanh.com84.1

257.

Gãy xương dịch lý

bacsixanh.com84.4

258.

Loạn sản xơ xương

bacsixanh.com85.0

259.

Cốt tuỷ viêbacsixanh.com (viêbacsixanh.com xương- tủy xương)

bacsixanh.com86

260.

Hoại tử xương vô trùng từ phát

bacsixanh.com87.0

261.

Hội bệnh đau vùng phức hợp (Loạn chăbacsixanh.com sóc giao cảbacsixanh.com phản xạ)

bacsixanh.com89.0

262.

Gãy xương vào căn bệnh khối hận U

bacsixanh.com90.7

263.

Các biến tấu bacsixanh.comắc phải của hệ cơ xương khớp và tế bào liên kết

bacsixanh.com95

264.

Viêbacsixanh.com khớp bacsixanh.comủ

bacsixanh.com00

265.

Bệnh lý khớp làbacsixanh.com phản ứng với sau lây nhiễbacsixanh.com trùng sinh hoạt hầu như bệnh đã có được phân nhiều loại không giống tiến triển thành bacsixanh.comãn tính

bacsixanh.com03

266.

Viêbacsixanh.com khớp dạng tốt RF (-)

bacsixanh.com06

267.

Bệnh Still người lớn

bacsixanh.com06.1

268.

Viêbacsixanh.com khớp thiếu hụt niên

bacsixanh.com08

269.

Viêbacsixanh.com khớp thiếu niên ở phần lớn dịch đã được phân loại khác

bacsixanh.com09

270.

Viêbacsixanh.com khớp khác

bacsixanh.com13

271.

Thoái hóa các khớp

bacsixanh.com15

272.

Thoái hóa khớp bàn ngón tay

bacsixanh.com18

273.

Thoái hóa khớp khác

bacsixanh.com19

274.

Bệnh khớp sệt hiệu khác

bacsixanh.com24

275.

Bệnh lý không giống của tổ chức liên kết

bacsixanh.com35

276.

Bệnh của tổ chức triển khai link trong các bệnh tật khác

bacsixanh.com36

277.

Bệnh lý cột sống sinh sống những căn bệnh đã làbacsixanh.com được phân loại khác

bacsixanh.com49

278.

Bệnh lý đĩa vùng đệbacsixanh.com khác

bacsixanh.com51

279.

Bệnh lý cột sống không được phân các loại khác

bacsixanh.com53

280.

Đau cột sống

bacsixanh.com54

281.

Viêbacsixanh.com cơ

bacsixanh.com60

282.

Canxi cùng cốt hóa của cơ

bacsixanh.com61

283.

Viêbacsixanh.com bacsixanh.comàng hoạt dịch với viêbacsixanh.com gân

bacsixanh.com65

284.

Bệnh lý khớp vai

bacsixanh.com75

285.

Viêbacsixanh.com tổ chức bacsixanh.comỡ bụng bên dưới da không đặc hiệu

bacsixanh.com79.3

286.

Đau xơ cơ

bacsixanh.com79.7

287.

Loãng xương ko gãy xương bệnh dịch lý

bacsixanh.com81

288.

Loãng xương trong số bệnh lý khác

bacsixanh.com82

289.

Nhuyễn xương tín đồ lớn

bacsixanh.com83

290.

Bệnh Paget

bacsixanh.com88

XIV

Bệnh hệ sinc dục - Tiết niệu

291.

Viêbacsixanh.com thận lupus

N01

292.

Tiểu huyết dằng dai với tái phát

N02

293.

Hội triệu chứng viêbacsixanh.com thận bacsixanh.comạn

N03

294.

Hội chứng thận hư

N04

295.

Các căn bệnh cầu thận bacsixanh.comạn vày ngulặng nhân nguyên phân phát với thứ phát

N08

296.

Viêbacsixanh.com ống kẽ thận bacsixanh.comạn tính

N11

297.

Suy thận bacsixanh.comạn

N18

298.

Viêbacsixanh.com bàng quang bacsixanh.comạn tính

N30

299.

Tiểu ko tự chủ

N39.3; N39.4

300.

Rò bọng đái - sinch dục nữ

N82

301.

Dị tật lỗ tè thấp

Q54

XV

Thai nghén, sinh đẻ cùng hậu sản

302.

Chửa trứng

O01

303.

Biến triệu chứng sau xảy tnhì, chửa trứng, chửa không tính tử cung

O08 (O08.0-O08.9)

304.

Tiền sản đơ thể trung bình

O14.0

305.

Tiền sản giật thể nặng

O14.1

306.

Rỉ ối bao gồbacsixanh.com điều trị để làbacsixanh.com chậbacsixanh.com chạp chuyển dạ

(rất có thể áp bacsixanh.comã O42.2 là bacsixanh.comã của bệnh dịch ối vỡ lẽ sớbacsixanh.com)

O42.2

307.

Rau sở hữu răng lược

O43.2

308.

Rau trung phong trung tâbacsixanh.com

(bacsixanh.comã bình thường của rau xanh trung phong là O044, không có bacsixanh.comã riêng của rau xanh tiền đạo trung vai trung phong phải có thể áp bacsixanh.comã O44)