Hợp đồng chăm sóc sức khỏe ban đầu

      213
*

Sửa đổi trên: Thu, 14 mon 7, 2016 at 7:06 SA

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

---------------

Số: 01 / TB - NVGĐ1

V/v thực hiện biểu mẫu quan tâm sức khỏe lúc đầu cho HSSV.

Bạn đang xem: Hợp đồng chăm sóc sức khỏe ban đầu

Tp. Hồ nước Chí Minh, ngày 25 mon 01 năm 2013

Kính gửi: - chống Thu;

- bảo đảm xã hội Quận huyện.

Mẫu đúng theo đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe thuở đầu cho học viên sinh viên (Mẫu số C84a-HD).

Mẫu thanh lý thích hợp đồng trích đưa kinh phí âu yếm sức khỏe thuở đầu cho học sinh sinh viên (Mẫu số C84b-HD).

Đề nghị chống Thu và bảo hiểm xã hội Quận / huyện triển khai các biểu mẫu mã trên tự ngày

(Đính kèm biểu mẫu và trả lời thực hiện)

TL. GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG NVGĐ1

Nguyễn Thị Thu HằngMẫu số: C84a-HD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc-------------------

HỢP ĐỒNG TRÍCH CHUYỂN ghê PHÍCHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU cho HỌC SINH, SINH VIÊN

(Số: / HĐ - BHYT) <1>

Căn cứ Luật bảo đảm y tế ngày 14 mon 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62 / 2009 / NĐ - CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết và khuyên bảo thi hành một số điều của nguyên tắc BHYT;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09 / 2009 / TTLT - BYT - BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên bộ Y tế - bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ ra quyết định số ……… ngày ….. Tháng ….. Năm ….. Của …………….. Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ ở trong nhà y tế trường …………………………………… <2>

Căn cứ ra quyết định số... Ngày ....tháng....năm ………. Của ……………. Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội thức giấc / thị xã <3> ………………………………

Hôm nay, ngày...tháng...năm 20.... Tại …………………………………………………… chúng tôi gồm:

Đại diện ông (bà): ……………………… Chức vụ: …………………………………… Giấy ủy quyền số: ……………………… Ngày ….. Mon ….. Năm ………………. <4> bên B: (Tên cơ quan ký kết hợp đồng nhận ngân sách đầu tư CSSKBĐ): …………………………

Sau lúc thỏa thuận, 2 bên thống độc nhất ký phối hợp đồng trích kinh phí quan tâm sức khỏe thuở đầu cho học tập sinh, sinh viên đã theo học tận nơi trường theo các điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1. Tổ chức chăm lo sức khỏe mạnh ban đầu

Bên B khẳng định thực hiện đúng phương pháp hiện hành về chăm lo sức khỏe thuở đầu cho học sinh, sinh viên gia nhập BHYT sẽ theo học tận nơi trường.

Điều 2. Phương thức xác định và quyết toán kinh phí đầu tư chi chăm lo sức khỏe khoắn ban đầu

Xác định kinh phí đầu tư chi chăm lo sức khỏe khoắn ban đầu

Căn cứ vào số thẻ BHYT đã xây đắp cho học sinh sinh viên, bên A xác minh kinh mức giá chi chăm lo sức khỏe thuở đầu bằng 12% quỹ đi khám bệnh, chữa bệnh của học sinh, sinh viên, theo cách làm sau:

KPCSSKBD = 12% x QKCBHS

Trong đó:

QKCBHS: Quỹ xét nghiệm bệnh, chữa bệnh lý của học sinh, sv được khẳng định dựa bên trên số thẻ BHYT cùng mức đóng góp BHYT học sinh theo giải pháp hiện hành, được xác định theo công thức:

QKCBHS = (90% x mhs x nhs)

mhs: Mức đóng góp BHYT của học tập sinh, sinh viên

nhs: Số học sinh, sinh viên trong phòng trường gồm thẻ BHYT (kể cả số học sinh, sinh viên gia nhập BHYT theo đối tượng người dùng khác).

Chuyển và quyết toán ghê phí quan tâm sức khỏe khoắn ban đầu

a) trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bên B đóng đủ tiền thiết lập BHYT học sinh và đưa cho bên A list học sinh, sinh viên tham gia BHYT, mặt A có trách nhiệm chuyển kinh phí âu yếm sức khỏe ban đầu cho mặt B.

Trường hợp bên B đóng góp BHYT mang đến học sinh, sinh viên một lượt trong năm, bên A tiến hành đồng thời bài toán tạm ứng, quyết toán tởm phí chăm sóc sức khỏe khoắn ban đầu.

Trường hợp bên B đóng BHYT đến học sinh, sinh viên nhị lần trong năm, bên A tiến hành tạm ứng và quyết toán quan tâm sức khỏe ban đầu như sau:

Lần 1: gửi 100% tởm phí chăm sóc sức khỏe lúc đầu tương ứng cùng với số tiền đóng BHYT học viên lần 1; tạm ứng 100% kinh phí quan tâm sức khỏe ban đầu của số học sinh đã thâm nhập BHYT theo đối tượng người dùng khác;

Lần 2: gửi 100% khiếp phí chăm sóc sức khỏe ban sơ tương ứng cùng với số tiền đóng BHYT học sinh lần 2, đồng thời triển khai quyết toán gớm phí chăm lo sức khỏe ban đầu trong năm.

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của bên A

Quyền của bên A

Yêu cầu mặt B cung cấp danh sách học sinh, sinh viên và nộp đầy đủ tiền đóng góp BHYT của đối tượng người tiêu dùng do mặt B quản lý.

Từ chối cung cấp kinh phí âu yếm sức khỏe ban đầu nếu phát hiện bên B sử dụng không đúng quy định.

Trách nhiệm của mặt A

Thông báo ngân sách đầu tư được thực hiện để âu yếm sức khỏe lúc đầu cho học tập sinh, sinh viên;

Chuyển gớm phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bên B và thanh toán theo giải pháp chung và chế độ tại Điều 2 của đúng theo đồng này;

Thông báo kịp thời với mặt B vào trường vừa lòng có chuyển đổi về chính sách BHYT.

Điều 4. Quyền và trọng trách của mặt B

1. Quyền của mặt B

Yêu cầu bên A thông báo số kinh phí chăm lo sức khỏe lúc đầu được thực hiện theo nguyên lý tại khoản 1 và 2 Điều trăng tròn Thông bốn liên tịch số 09 / 2009 / TTLT - BYT - BTC của liên bộ Y tế - bộ Tài chính;

Được mặt A lâm thời ứng ngân sách đầu tư và thanh quyết toán ghê phí âu yếm sức khỏe lúc đầu theo quy định

2. Nhiệm vụ của mặt B

a) Tổ chức chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh sinh viên đúng quy định;

Quản lý với sử dụng ngân sách đầu tư từ quỹ bảo đảm y tế do bên A chuyển, giao dịch theo đúng biện pháp của pháp luật;

Thống kê đầy đủ, kịp thời, đúng chuẩn các khoản chi âu yếm sức khỏe thuở đầu để quyết toán cùng với cơ hòm chính cấp trên;

k) thông tin kịp thời với mặt A vào trường hòa hợp có biến hóa liên quan liêu đến chăm sóc sức khỏe lúc đầu cho học tập sinh, sinh viên.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Hai bên cam đoan thực hiện đúng những quy định của lao lý về đi khám chữa dịch BHYT cùng các pháp luật đã ký trong hòa hợp đồng; thuộc hợp tác hỗ trợ lẫn nhau ngừng nhiệm vụ và đảm bảo quyền lợi của bạn tham gia BHYT.

Hợp đồng này được lập thành 04 phiên bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi mặt giữ 02 bản.

Hợp đồng bao gồm hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực thực thi ngay sau thời điểm hai bên xong việc quyết toán gớm phí âu yếm sức khỏe lúc đầu mỗi năm.

Ghi chú:

ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A

<1>: Số phù hợp đồng được tấn công theo số thiết bị tự hợp đồng trong một năm, bắt đầu từ số 01 vào ngày đầu năm mới và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Xem thêm: Tác Dụng Của Hoa Hòe Chữa Bệnh Gì, Trà Hoa Hòe Tốt Cho Sức Khỏe Thế Nào

<2>: Ghi theo Quyết định thành lập đơn vị hoặc Quyết định ra đời y tế trường học tập của 1-1 vị.

<4, 5>: Ghi trong trường hợp phía hai bên cử thay mặt đại diện cho giám đốc cam kết hợp đồng.

<6>: Ghi tổng số học tập sinh, sinh viên thâm nhập BHYT theo học tận nhà trường

HỢP ĐỒNG TRÍCH CHUYỂN gớm PHÍCHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU mang đến HỌC SINH, SINH VIÊN

(Mẫu số: C84a-HD)

Mục đích: xác minh kinh chi phí CSSKBĐ tại trường học, quyền hạn, trách nhiệm của phòng ban BHXH và cơ quan nhận kinh phí CSSKBĐ đối với việc trích đưa và quyết toán bỏ ra CSSKBĐ.

Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Hợp đồng trích chuyển ngân sách đầu tư CSSKBĐ bởi cơ quan tiền BHXH lập khi ban ngành tổ chức bước đầu thực hiện CSSKBĐ vào đầu xuân năm mới hoặc vào đầu xuân năm mới học.

Ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, số tài khoản, bank của cơ quan BHXH, tên và chức vụ của người ký thích hợp đồng, số, tháng ngày năm của giấy ủy quyền (nếu bạn ký thích hợp đồng không phải là thủ trưởng đối kháng vị).

Ghi tương đối đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, số tài khoản, ngân hàng của cơ quan ký kết hợp đồng nhận ngân sách đầu tư CSSKBĐ, tên và công tác của fan ký vừa lòng đồng, số, ngày tháng năm của giấy ủy quyền (nếu người ký đúng theo đồng không phải là thủ trưởng 1-1 vị).

Hợp đồng được lập thành 04 bản, cơ sở BHXH 02 bản, cơ sở nhận ngân sách đầu tư CSSKBĐ 02 bản.

Mẫu số: C84b-HD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc----------------------

THANH LÝ HỢP ĐỒNG TRÍCH CHUYỂN tởm PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU cho HỌC SINH, SINH VIÊN

NĂM …………..

(Số: /HĐ - BHYT) <1>

Căn cứ Luật bảo đảm y tế ngày 14 mon 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62 / 2009 / NĐ - CP ngày 27 mon 7 năm 2009 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của chế độ BHYT;

Căn cứ Thông tứ liên tịch số 09 / 2009 / TTLT - BYT - BTC ngày 14 mon 8 năm 2009 của liên cỗ Y tế - cỗ Tài thiết yếu hướng dẫn tiến hành bảo hiểm y tế;

Căn cứ quyết định số …….. Ngày ……. Mon ….. Năm …….. Của …….. Về vấn đề quy định chức năng, nhiệm vụ ở trong nhà y tế trường ………………………………… <2>

Căn cứ ra quyết định số... Ngày ....tháng....năm ……… của ………. Về việc quy định chức năng, trách nhiệm của bảo đảm xã hội thức giấc / thị trấn <3> ………………………………

Căn cứ đúng theo đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học số …………. Ngày ……………. Giữa bảo đảm xã hội tỉnh / thị trấn …………… và

………………..

Hôm nay, ngày... Tháng ... Năm 20.... Trên ……………………………………………… cửa hàng chúng tôi gồm:

Tài khoản số: ………………………… Tại ngân hàng …………………………………

Đại diện ông (bà): …………………… Chức vụ: ……………………………………… Giấy ủy quyền số: ……………………. Ngày ……… tháng …….. Năm ………. <4> mặt B: (Tên cơ quan ký hợp đồng dìm kinh phí chăm lo sức khỏe ban đầu): …

Hai bên thống độc nhất số liệu trích chuyển kinh phí âu yếm sức khỏe ban đầu cho học viên sinh viên đã theo học tận nơi trường năm ……………… như sau:

1. Số liệu

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Số bạn / Số tiền

A

B

C

1

I

Quyết toán khiếp phí quan tâm sức khỏe khoắn ban đầu

1

Tham gia BHYT học tập sinh

01

1.1

Số học sinh, sinh viên gia nhập BHYT tại trường

02

1.2

Mức đóng BHYT học tập sinh

03

1.3

Số tiền đề xuất đóng BHYT

04

2

Tham gia BHYT của các nhóm đối tượng khác

05

2.1

Nội tỉnh

06

2.2

Ngoại tỉnh

07

3

Kinh phí âu yếm súc khỏe lúc đầu được sử dụng

08

06=(02+05)*03*90%*12%

3.1

Nội tỉnh

09

3.2

Ngoại tỉnh

10

II

Thanh toán ghê phí quan tâm sức khỏe khoắn ban đầu

11

1

Kinh chi phí còn nợ kỳ trước

12

2

Kinh phí tổn đã gửi trong kỳ

13

3

Kinh phí tổn còn bắt buộc chuyển kỳ này

14

Bên A sự chuyển tiếp giữa kinh phí âu yếm chăm sóc mức độ khỏe thuở đầu liên quan liêu đến nghĩa vụ và quyền lợi và nghĩa vụ như đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng trích gửi kinh phí chăm lo sức khỏe ban đầu tại y tế trường học số ……….. Ngày ………. Giữa bảo đảm xã hội thức giấc / huyện …………… và

……….

Biên bản đối chiếu này còn có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 2 bản, có mức giá trị như nhau, mỗi mặt giữ 1 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN ATHANH LÝ HỢP ĐỒNG TRÍCH CHUYỂN ghê PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU mang lại HỌC SINH, SINH VIÊN

(Mẫu số: C84b-HD)

Mục đích: thực hiện đối chiếu số liệu trích chuyển kinh phí CSSKBĐ mang đến học sinh, sinh viên đã ký kết giữa cơ sở BHXH và cơ sở nhận kinh phí đầu tư CSSKBĐ.

Phương pháp lập và nhiệm vụ ghi

Thanh lý đúng theo đồng nhằm mục tiêu đối chiếu số liệu trích chuyển kinh phí CSSKBĐ đến học sinh, sinh viên do cơ quan lại BHXH lập lúc cơ quan, tổ chức kết thúc việc CSSKBĐ của năm.

Ghi rất đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, số tài khoản, ngân hàng của cơ sở BHXH, thương hiệu và phục vụ của fan ký thích hợp đồng, số, tháng ngày năm của giấy ủy quyền (nếu người ký đúng theo đồng chưa phải là thủ trưởng 1-1 vị).

Ghi rất đầy đủ tên, địa chỉ, số năng lượng điện thoại, số fax, số tài khoản, ngân hàng của cơ quan ký hợp đồng nhận kinh phí CSSKBĐ, tên và công tác của người ký hợp đồng, số, tháng ngày năm của giấy ủy quyền (nếu người ký hòa hợp đồng không hẳn là thủ trưởng solo vị).

Hàng dọc: Ghi số trang bị tự, chỉ tiêu, mã số, số tín đồ hoặc số tiền tương xứng với những chỉ tiêu. Mặt hàng ngang

Mã số 02: Ghi số học viên sinh viên thâm nhập BHYT tại trường học

Mã số 03: Ghi mức đóng BHYT học viên tại ngôi trường học

Mã số 04: Ghi toàn bô tiền bắt buộc đóng BHYT của học viên sinh viên trên trường

Mã số 05: Số học sinh sinh viên gia nhập BHYT nằm trong nhóm đối tượng người sử dụng khác.

Mã số 06: Số học viên sinh viên tham gia BHYT theo nhóm đối tượng người dùng khác bởi vì tỉnh xây dựng thẻ

Mã số 07: Số học sinh sinh viên tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác vị tỉnh khác xây cất thẻ

Mã số 08: ngân sách đầu tư CSSKBĐ được sử dụng

Mã số 08 = (Mã số 02 + Mã số 05) x Mã số 03 x 90% x 12%

Mã số 12 : Ghi Mã số 14 của kỳ trước

Mã số 13: Ghi số tiền BHXH đã đưa trong kỳ

Mã số 14: Ghi số tiền còn đề nghị chuyển kỳ này Mã số 14 = Mã số 08 + Mã số 12 - Mã số 13

Thanh lý hợp đồng được lập thành 04 bản, cơ quan BHXH 02 bản, phòng ban nhận kinh phí đầu tư CSSKBĐ 02 bản.