Hợp đồng khám sức khỏe học sinh

      155

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (129.09 KB, 8 trang )


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG

Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinhSố: /HĐCSSKBĐ

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật Sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều củaLuật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5năm 2016 của liên bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trườnghọc;

Thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 11/SYT-SGDĐT-BHXH ngày 28 tháng6 năm 2019 của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm xã hội tỉnh về điềukiện thực hiện, trách nhiệm lập hồ sơ, mức trích chuyển, thanh tốn, quyết tốnkinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP; Kếhoạch liên ngành số 1956/KHLN-SYT-SGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2019 củaSở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp thực hiện công tác y tế
trường học năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo;

Hôm nay, ngày … tháng .. năm 2019 tại Trường/Trạm ………Chúng tôi gồm:

Điện thoại: Tài khoản số:

Đại diện là ông (bà): Chức vụ:


(2)

Đại diện: Ông/bà: ; Chức vụ: Trưởng trạm Y tế

Điều 1. Quyền và trách nhiệm của Bên A1. Quyền hạn

- Xây dựng chương trình cơng tác Y tế trường học theo quy định; đề nghịbên B hỗ trợ về chuyên môn, cung cấp danh mục, số lượng, chủng loại thuốc, vậttư y tế, thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác y tế trường học và CSSK học sinhđể mua và bàn giao cho bên B sử dụng.

Bạn đang xem: Hợp đồng khám sức khỏe học sinh


- Mua sắm thuốc, dụng cụ, vật tư, thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tácchăm sóc sức khỏe học sinh, giáo viên của đơn vị theo dự trù và cấp cho bên B sửdụng; phối hợp với bên B thanh quyết toán các mục chi thuốc, dụng cụ, vật tư,thiết bị y tế thiết yếu phục vụ cơng tác chăm sóc sức khỏe học sinh, giáo viêntheo quy định hiện hành Hướng dẫn liên ngành số 11/SYT-SGDĐT-BHXH ngày28 tháng 6 năm 2019 của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm xã hộitỉnh.

2. Trách nhiệm:

- Hiệu trưởng ký quyết định kiện tồn “Ban chăm sóc sức khỏe học sinh”theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT;

- Cử 01 cán bộ làm đầu mối để phối hợp với trạm y tế để thực hiện công tácy tế trường học.

- Bảo đảm các điều kiện về phòng học, bàn ghế, bảng viết, chiếu sáng, đồchơi; điều kiện về cấp thốt nước và vệ sinh mơi trường, vệ sinh cá nhân trongtrường học theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với trạm y tế xây dựng và ban hành kế hoạch phối hợp thực hiệncông tác y tế trường học và CSSK học sinh.


(3)

+ Thực hiện đo chiều cao, cân nặng đối với trẻ dưới 36 tháng tuổi; đo chiều
cao, cân nặng đối với học sinh từ 36 tháng tuổi trở lên. Đo chiều cao, cân nặng,ghi biểu đồ tăng trưởng, theo dõi sự phát triển thể lực cho trẻ dưới 24 tháng tuổimỗi tháng một lần và cho trẻ em từ 24 tháng tuổi đến 6 tuổi mỗi quý một lần.

+ Chủ động phối hợp Trạm Y tế khám sức khỏe sàng lọc cho học sinh, đohuyết áp, nhịp tim, thị lực đối với học sinh từ 36 tháng tuổi trở lên, theo dõi chỉ sốkhối cơ thể (BMI) ít nhất 02 lần/năm học để tư vấn về dinh dưỡng hợp lý và hoạtđộng thể lực đối với học sinh phổ thông; theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiệngiảm thị lực, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, rối loạn sức khỏe tâm thần vàcác bệnh tật khác để xử trí, chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quyđịnh và áp dụng chế độ học tập, rèn luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe; đánhgiá tình trạng sức khỏe học sinh vào cuối mỗi cấp học để làm căn cứ theo dõi sứckhỏe ở cấp học tiếp theo;

+ Phối hợp với Trạm Y tế hoặc các cơ sở y tế có đủ điều kiện để tổchức khám, điều trị theo các chuyên khoa cho học sinh;

+ Thông báo định kỳ tối thiểu 01 lần/năm học và khi cần thiết về tình hìnhsức khỏe của học sinh cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh sau khi có kếtluận khám sức khỏe của đơn vị y tế;

+ Thành lập mạng lưới sơ cấp cứu trong trường học, thực hiện các sơ cấpcứu thông thường và gọi hỗ trợ chuyên môn từ trạm y tế khi cần thiết.

Lưu ý: Đối với các trường hợp học sinh bị tai nạn, thương tích thường gặp

thì việc sơ, cấp cứu ban đầu được thực hiện bởi cán bộ của trường đã được đàotạo/hướng dẫn về sơ cấp cứu. Trường hợp học sinh bị chấn thương nặng, quá khảnăng sơ cấp cứu ban đầu của cán bộ nhà trường thì gọi điện cho Trạm Y tế để hỗtrợ, đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường như (Đau bụng, sốt cao, say
nóng, say nóng…) các cơ sở giáo dục có trách nhiệm đưa HS đến Trạm Y tế đểxử trí.

+ Phối hợp với trạm y tế trong việc tổ chức các chiến dịch tiêm chủng,uống vắc xin phòng bệnh cho học sinh, triển khai các chương trình y tế, truyềnthơng giáo dục sức khỏe phù hợp với lứa tuổi học sinh;

+ Hỗ trợ cán bộ y tế trường học của trạm y tế lập và ghi chép vào sổ khámbệnh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh, sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe họcsinh (ghi chép cập nhật sổ theo dõi sức khỏe học sinh ở phần 1, phần 2 sau khi cókết quả khám SK cho học sinh của các cơ sở y tế, đo chiều cao cân nặng, biểu đồtăng trưởng, theo dõi sự phát triểu thể lực, theo dõi chỉ số khối cơ thể BMI cho trẻtheo đúng quy định đối với từng độ tuổi)


(4)

và đánh giá về công tác y tế trường học theo quy định tại Điều 10, 11 của Thôngtư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT

- Thanh quyết tốn kịp thời kinh phí hoạt động CSSKBĐ cho Trạm Y tế nhưtrong bản hợp đồng.

Điều 2. Quyền và trách nhiệm của bên B1. Quyền hạn

- Dự trù danh mục, số lượng thuốc, dụng cụ, thiết bị y tế thiết yếu phục vụcông tác y tế trường học và CSSK học sinh phù hợp với quy định và thực tế côngtác CSSK học sinh tại địa phương để bên A mua sắm, cung cấp.

2. Trách nhiệm:

- Tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định thành lập/kiện tồn “Banchỉ đạo cơng tác y tế trường học” do Lãnh đạo UBND cấp xã làm trưởng ban;Trạm trưởng trạm y tế là phó ban, Hiệu trưởng các trường học và thủ trưởng cáctổ chức, đoàn thể liên quan là thành viên.

- Phối hợp với trường (các nhà trường) xây dựng kế hoạch hoạt động y tếtrường học giai đoạn và hàng năm.

- Phân công cán bộ (Họ tên, chức danh, số điện thoại………) chịu tráchcông tác y tế trường học; tập huấn, hướng dẫn cho tất cả nhân viên y tế tại trạmthực hiện được công tác YTTH;

- Phối hợp với trường trong việc bố trí phòng y tế, mua sắm thuốc, trangthiết bị, dụng cụ thiết yếu, bảo quản sử dụng đúng quy định;

- Chủ trì phối hợp nhà trường việc khám sức khỏe sàng lọc cho học sinh, đohuyết áp, nhịp tim, thị lực đối với học sinh từ 36 tháng tuổi trở lên, theo dõi chỉ sốkhối cơ thể (BMI) ít nhất 02 lần/năm học để tư vấn về dinh dưỡng hợp lý và hoạtđộng thể lực đối với học sinh phổ thông; theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiệngiảm thị lực, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, rối loạn sức khỏe tâm thần vàcác bệnh tật khác để xử trí, chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quyđịnh và áp dụng chế độ học tập, rèn luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe; đánhgiá tình trạng sức khỏe học sinh vào cuối mỗi cấp học để làm căn cứ theo dõi sứckhỏe ở cấp học tiếp theo;

- Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức các chiến dịch tiêm chủng,uống vắc xin phòng bệnh cho học sinh, triển khai các chương trình y tế, truyền
thông giáo dục sức khỏe phù hợp với lứa tuổi học sinh;


(5)

theo quy định tại Thông tư 46/2010/TT-BYT và hướng dẫn khác của cơ quan ytế;

- Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh đảm bảo đúng quy đinh khi có ucầu từ nhà trường;

- Chủ trì phối hợp nhà trường lập và ghi chép sổ khám bệnh, sổ theo dõi sứckhỏe học sinh, sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh và các biểu mẫutheo quy định;

- Cử cán bộ giám sát định kỳ hoặc đột xuất các hoạt động y tế trườnghọc; giám sát dịch bệnh, VSMT, ATVSTP, TNTT….Kiểm tra, giám sát cácđiều kiện học tập, vệ sinh trường lớp, an toàn thực phẩm, cung cấp nướcuống, xà phòng rửa tay.

- Thông báo số điện thoại “nóng” của Trạm Y tế là:09……….

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Bên A chịu trách nhiệm:

- Mua thuốc, vật tư, trang thiết bị thơng thường, văn phịng phẩm phục vụcơng tác YTTH và CSSK học sinh theo theo Hướng dẫn liên ngành số 11/SYT-SGDĐT-BHXH ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạovà Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Hỗ trợ kinh phí phục vụ khám sức khỏe định kỳ cho học sinh
………….../người khám – phuc vụ/ngày (tối đa 100 hs/1 bàn khám/ngày). Lưu ý:

Tùy theo thỏa thuận giữa trạm Y tế và các trường học trên địa bàn xã)

- Hỗ trợ kinh phí hồn thiện các sổ sách, hồ sơ biểu mẫu theo dõi sức khỏehọc sinh. Lưu ý: Tùy theo thỏa thuận giữa trạm Y tế và các trường học trên địa

bàn xã.

Bên B chịu trách nhiệm: Sử dụng, cấp phát thuốc, vật tư y tế theo quy địnhhiện hành và hoàn chỉnh chứng từ, hồ sơ để chuyển cho bên A thanh quyết toán.

Điều 5. Trách nhiệm của các bên khi thực hiện hợp đồng

- Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc thực hiện hợp đồng,

hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác, tự thỏathuận, hòa giải.

Xem thêm: Chữa Bệnh Đau Khớp Gối Ở Người Già Tại Nhà Đơn Giản Nhất, Cách Chữa Đau Khớp Gối Ở Người Già Tại Nhà

- Trong thời gian tranh chấp, hai bên vẫn phải bảo đảm không làm giánđoạn việc thực hiện nhiệm vụ y tế trường học.


(6)

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản thỏa thuận trong họpđồng và các quy định của pháp luật.

2. Các thông báo và thỏa thuận được thực hiện bằng văn bản.


3. Các bên không được cung cấp hoặc đưa thông tin làm ảnh hưởng đếnuy tín và quyền lợi của các bên, ảnh hưởng đến chính sách, pháp luật về côngtác CSSK học sinh và bảo hiểm y tế.

4. Các thỏa thuận khác (nếu có) phải được hai bên ghi nhận thành cácPhụ lục của Hợp đồng này nhưng không trái quy định của pháp luật.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02bản. Họp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và kết thúc khi hai bên đãthực hiện xong nghĩa vụ và thanh lý hợp đồng../.

ĐẠI DIỆN BÊN A(Hiệu trưởng)

ĐẠI DIỆN BÊN B


(7)

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SYT- NVYV/v HD cơng tác chăm sóc sứckhỏe ban đầu cho học sinh giữa

trường học và trạm y tế


Hà Tĩnh, ngày tháng 10 năm 2019

Kính gửi:

- Phòng Y tế các huyên/thị xã/thành phố;

- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện/thị xã/thành phố; - Trung tâm Y tế/ Y tế dự phòng các huyện/thị xã/thành phố;

- Các trường THPT, các Trung tâm GDNN&GDTX cấp huyện

Dựa trên kết quả giám sát của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo theo Côngvăn số 2173/SYT-NVY ngày ....của Sở Y tế, để cơng tác chăm sóc sức khỏe banđầu cho học sinh có hiệu quả, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dungsau:


2. Đề nghị các trường THPT, các Trung tâm GDNN&GDTX cấp huyện trựctiếp ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe với Trạm y tế;

4. Trạm y tế xã/phường/thị trấn

- Trạm trưởng trạm y tế có trách nhiệm tập huấn kiến thức về công tác y tếtrường học cho tất cả nhân viên của trạm y tế.


(8)

cho học sinh (Mẫu hợp đồng được gửi kèm Công văn). 4. Trường học:

Bố trí một cán bộ làm đầu mối để phối hợp với trạm y tế để triển khai cáchoạt động y tế trường học

Chủ động phối hợp với trạm y tế để kí hợp đồng chăm sóc sức khỏe ban đầucho học sinh.

- Xây dựng mạng lưới sơ cấp cứu của nhà trường, cử cán bộ/giáo viên đi tậphuấn chương trình Sơ cấp cứu tai nạn thương tích thường gặp do ngành Y tế tổchức.


Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:- Như trên;

- UBND các huyện/thị xã/thành phố;- Giám đốc Sở SYT (để báo cáo);- Sở GDĐT (để phối hợp chỉ đạo);- TT Phòng chống bệnh tật tỉnh;- Lưu: VT, NVY.