Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân

      168
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4173/2004/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

CỦABỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ (Về việc ban hành kỷ niệm chương "vì sức khỏe nhân dân" và quy chếxét tặng kỷ niệm chương "vì sức khoẻ nhân dân")

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bạn đang xem: Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân

Ban hành kèmtheo Quyết định này:

1. Kỷ niệm chương "Vì sức khoẻnhân dân" để ghi nhận thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và pháttriển ngành y tế Việt Nam của cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài ngànhy tế, kể cả người nước ngoài.

2. Quy chế xét tặng Kỷ niệmchương "Vì sức khoẻ nhân dân".

Điều 3. Các Ông, Bà: ChánhVăn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng, Cục trưởng - Bộ Y tế, Hội đồng thi đua,khen thưởng Bộ, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc SởY tế tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng y tế ngành chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Trần Thị Trung Chiến

QUY CHẾ

XÉTTẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỨC KHOẺ NHÂN DÂN"(Ban hành kèm theo QĐ số 4173/2004/QĐ-BYT ngày 19 /11/2004 của Bộ trưởng Bộ Ytế )

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1.Kỷ niệm chương " Vì sức khoẻ nhân dân " là hình thức khen thưởng của Bộtrưởng Bộ Y tế để tặng:

1. Cán bộ, côngchức, viên chức có quá trình công tác trong ngành Y tế, đã có nhiều thành tíchđóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành y tế Việt Nam.

2. Xéttặng đột xuất cho người có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệpchăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Điều 2.Kỷ niệm chương "Vì sức khoẻ nhân dân" được xét tặng hàng năm nhân dịpkỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 và chỉ tặng thưởng một lần.

Điều 3.Người được tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khoẻ nhân dân" được nhận Kỷ niệmchương và Bằng chứng nhận Kỷ niệm chương "Vì sức khoẻ nhân dân".

Chương 2:

ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG

Điều 4.Đối tượng xét tặng:

1. Cán bộ, côngchức, viên chức công tác trong ngành Y tế.

2.Người ngoài ngành Y tế, người nước ngoài ở Việt Nam.

3.Những người sau đây không thuộc đối tượng xét tặng:

a)Những người đã được tặng Huy chương "Vì sức khoẻ nhân dân".

b)Những người đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Điều 5.Tiêu chuẩn xét tặng:

1. Đối với cánbộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành y tế, phải có thời gian công táctrong ngành: 25 năm đối với nam và 20 năm đối với nữ.

2. Đốivới những cán bộ, công chức, viên chức đang hoặc đã làm việc có thời gian tốithiểu 24 tháng trong những ngành nghề và địa bàn sau đây được xét tặng Kỷ niệmchương " Vì sức khoẻ nhân dân" trước thời hạn quy định 5 năm:

a) Côngtác trong các ngành nghề: Lao, Phong, Tâm thần, X-Quang, Giải phẫu bệnh, phụcvụ bệnh nhân AIDS và trực tiếp với các hoá chất độc hại.

b) Côngtác tại các cơ sở y tế ( huyện, xã, thôn, bản) thuộc vùng sâu, vùng xa, vùngnúi cao, vùng biên giới và hải đảo.

3. Đốivới người ngoài ngành Y tế, người nước ngoài ở Việt Nam có thành tích xuất sắcđột xuất có tác động rõ rệt đến việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành, được tậpthể công nhận và Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao, thì được xét tặng Kỷ niệmchương "Vì sức khoẻ nhân dân".

Xem thêm: Sóng Wifi Có Hại Cho Sức Khỏe Không, Thực Hư Việc Sóng Wifi Gây Hại Cho Sức Khỏe

Chương 3:

HỒ SƠ, THỦ TỤC XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỨC KHOẺNHÂN DÂN"

Điều 6.Hồ sơ:

1. Tờ trình hoặcvăn bản đề nghị xét tặng (Mẫu 1).

2. Danhsách trích ngang đề nghị xét tặng (Mẫu 2).

(Gửi 03bản danh sách)

3. Bảnkhai thành tích cá nhân, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (Mẫu 3).

(Đơn vịgiữ lại bản khai thành tích cá nhân để lưu hồ sơ)

Điều 7.Trình tự lập hồ sơ:

1. Thủ trưởngcơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế lập hồ sơ, danh sách các đối tượng thuộc cơ quan mìnhvà làm tờ trình gửi về Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Y tế.

2. Giám đốc SởYtế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị, địaphương mình; xét và làm tờ trình gửi về Thường trực Hội đồng thi đua, khenthưởng Bộ Y tế.

3. Giám đốc SởYtế hoặc Thủ trưởng y tế ngành lập hồ sơ, danh sách các đối tượng thuộc cơ quan,đơn vị mình và làm tờ trình có xác nhận của Lãnh đạo Bộ chủ quản gửi về Thườngtrực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Y tế.

4. Chủ tịch Côngđoàn y tế Việt Nam, Chủ tịch Tổng hội Y - Dược học Việt Nam, Chủ tịch Hội Đôngy Việt Nam, Chủ tịch Hội Dược học Việt Nam và Chủ tịch các Hội nghề nghiệp thuộclĩnh vực y tế, lập hồ sơ, danh sách thuộc cơ quan mình và có văn bản đề nghị BộY tế xét tặng.

5. Các đối tượngđã nghỉ hưu trong ngành y tế thuộc cơ quan, đơn vị nào, Thủ trưởng cơ quan, đơnvị đó có trách nhiệm lập hồ sơ và làm văn bản trình đề nghị xét tặng.

Trường hợp cơquan, tổ chức đã giải thể thì cơ quan, tổ chức kế thừa chức năng, nhiệm vụ của cơquan tổ chức đó lập hồ sơ và đề nghị xét tặng.

6. Đối với ngườingoài ngành y tế ở địa phương, Giám đốc SởY tế lập hồ sơ, danh sách vàlàm tờ trình có ý kiến của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương gửi Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ.

Đối vớingười ngoài ngành y tế ở trung ương do các Vụ trưởng, Cục trưởng có liên quan, Thủtrưởng đơn vị trực thuộc Bộ lập hồ sơ, danh sách và có văn bản gửi Thường trựcHội đồng thi đua, khen thưởng Bộ.

7. Đối với ngườinước ngoài ở Việt Nam làm việc với cơ quan, tổ chức nào thì Thủ trưởng cơ quan,tổ chức đó lập hồ sơ, danh sách và có văn bản gửi về Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Y tế.

Vụ Hợptác Quốc tế xem xét và phối hợp cùng Vụ Pháp chế trình Bộ trưởng quyết định.

8. Đối với đốitượng quy định tại khoản 2, Điều 1 Quy chế này, Thường trực Hội đồng thi đua,khen thưởng Bộ xem xét và trình Bộ trưởng quyết định.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Điều 8.Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khoẻ nhân dân" của các đơnvị gửi về Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Y tế (Vụ Pháp chế, Bộ Ytế) thường xuyên trong năm.

Điều 9.Giao cho Vụ trưởng Vụ Pháp chế tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

Mẫu1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc

, ngày tháng năm 200

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC XÉT TẶNG KỶ NIỆMCHƯƠNG " VÌ SỨC KHOẺ NHÂN DÂN "

Kính gửi: Bộ trưởng BộY tế

Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương" Vì sức khoẻ nhân dân " của Bộ Y tế,

.............................(*)đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khoẻ nhân dân" cho................người,có danh sách trích ngang và bản thành tích cá nhân kèm theo.

Trong đó:

- Cán bộ công chức đang công tác..........................người

- Cán bộ công chức đã nghỉ hưu..............................người

- Cán bộ công chức được xét trước thờihạn............ người

.........................................(*) trình lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, quyết định.

Thủ trưởng đơn vị

Ký tên, đóng dấu

( * ) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị (ghi rõ họ tên)

Mẫu 2

DANH SÁCH ĐỀNGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG " VÌ SỨC KHOẺ NHÂN DÂN"

TT

Họ và tên

Năm sinh

NamNữ

Đơn vị

công tác

Ngày vào ngành y tế

Thời gian làm việc trong ngành

Ghi chú

(nghỉ hưu; xét trước thời hạn)

............ , ngày tháng năm

Thủ trưởng đơn vị

Ký, đóng dấu

(ghi rõ họ, tên)

Mẫu 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc

BẢN KHAI TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN(Để xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sứckhoẻ nhân dân")