Luật khám chữa bệnh 2014

      103

1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả:

- Nơi tiếp nhận: Tổ Giao dịch Một cửa Sở Y tế.

Bạn đang xem: Luật khám chữa bệnh 2014

2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả:

Từ 7h30 đến 11h00 và 14h00 đến 16h30 vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết).

3- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ) khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại Tổ Giao dịch Một cửa Sở Y tế.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 7h30 đến 11h00 và 14h00 đến 16h30 vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Tổ Giao dịch Một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ liên quan nếu đầy đủ theo quy định thì viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức đề nghị.

Bước 3: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định tại cơ sở xin cấp GPHĐ:

-Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

-Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động.

-Trường hợp không cấp GPHĐ, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

Bước 4: Trả GPHĐ cho cơ sở

4- Cách thức thực hiện:

Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Y tế

5- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu;

2. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;

3. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề;

4. Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu;

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu;

6. Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;

7. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Thông tư 41/2011/TT-BYT

8. Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

9. Văn bản chứng minh có nguồn gốc tài chính ổn định bảo đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

Xem thêm: Top 10 Bác Sĩ Chữa Bệnh Trầm Cảm Giỏi Tại Hà Nội, Bác Sĩ Chữa Bệnh Trầm Cảm Giỏi Tp

b) Số lượng hồ sơ:01(một) bộ

6- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

7- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

8- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Y tế

9- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động

10- Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu Phụ lục 13- Ban hành kèm theo Thông tư 41/2014/TT-BYT;

2- Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu Phụ lục 6- Ban hành kèm theo Thông tư 41/2014/TT-BYT;

3- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu Phụ lục 14- Ban hành kèm theo Thông tư 41/2014/TT-BYT.

*
Bấm vào đây để download bộ mẫu biểu liên quan của thủ tục này.

11- Phí, lệ phí: Không

12- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Điều 35- Thông tư số 41/2011/TT-BYT: Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá,trạm y tế cấp xã:

1. Cơ sở vật chất:

a) Bảo đảm thiết kế theo quy định tại Quyết định số 2271/2002/QĐ - BYT ngày 17 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn thiết kế Trạm y tế cơ sở - Tiêu chuẩn ngành.

b) Bảo đảm các điều kiện về quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;

c) Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.

2. Thiết bị y tế:

Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt.

3. Tổ chức, nhân sự:

4. Phạm vi hoạt động chuyên môn:

a) Trạm xá, trạm y tế cấp xã thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và được Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt;

b) Nhân viên y tế thôn, bảnthực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu theo sự phân công và chỉ đạo về chuyên môn của Trưởng Trạm y tế xã.

Khoản 2- Điều 4- Thông tư số 30/2014/TT-BYT: Biển hiệu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải ghi rõ là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

13- Căn cứ pháp lý của TTHC: