Luật khám chữa bệnh thuvienphapluat

      149
*

*

LUẬT : CÁN BỘCÔNG CHỨC 2018https://thukyluat.vn/vb/luat-can-bo-cong-chuc-2008-1411a.html LUẬT : VIÊN CHỨChttps://thukyluat.vn/vb/luat-vien-chuc-2010-1c247.html 

 LUẬT : TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦANHÀ NƯỚChttps://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Trach-nhiem-boi-thuong-cua-Nha-nuoc-2017-313517.aspx

 LUẬT : PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ https://thukyluat.vn/vb/luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-2012-22dab.html LUẬT: PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNGhttps://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Phong-chong-tham-nhung-322049.aspx 

 LUẬT : KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNHhttps://thukyluat.vn/vb/luat-kham-benh-chua-benh-nam-2009-1819a.html

 LUẬT : DƯỢChttps://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-Duoc-2016-309815.aspx 

 LUẬT : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢOHIỂM Y TẾhttps://www.tracuuphapluat.info/2014/07/luat-bao-hiem-y-te-sua-doi-nam-2014.html 

  LUẬT : KHIẾU NẠIhttps://thukyluat.vn/vb/luat-khieu-nai-2011-2055e.html 

 LUẬT : TỐ CÁOhttps://luatvietnam.vn/khieu-nai/luat-to-cao-nam-2018-164912-d1.html

 LUẬT : BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚChttps://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-2018-337064.aspx 

 LUẬT : CÔNG AN NHÂN DÂNhttps://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Cong-an-nhan-dan-384487.aspx 

 

LUẬT : ĐẶC XÁhttps://luatvietnam.vn/tu-phap/luat-dac-xa-2018-so-30-2018-qh14-169342-d1.html

 LUẬT : CHĂN NUÔIhttps://luatvietnam.vn/nong-nghiep/luat-chan-nuoi-2018-169344-d1.html

  LUẬT : TRỒNG TRỌThttps://luatvietnam.vn/nong-nghiep/luat-trong-trot-2018-so-31-2018-qh14-169343-d1.html

  LUẬT : CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAMhttps://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Canh-sat-bien-Viet-Nam-2018-329798.aspx

 

 LUẬT : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌChttps://thukyluat.vn/vb/luat-giao-duc-dai-hoc-sua-doi-2018-5ec9e.html

 

 LUẬT : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN quan ĐẾN QUY HOẠCHhttps://luatvietnam.vn/dat-dai/luat-sua-doi-bo-sung-37-luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-nam-2018-169347-d1.html

 

 NGHỊ ĐỊNH : QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH vào LĨNH VỰC Y TẾhttps://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-176-2013-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-y-te-213917.aspx

 

 NGHỊ ĐỊNH : QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH trong LĨNH VỰC DU LỊCHhttps://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-45-2019-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-du-lich-414619.aspx

  

NGHỊ ĐỊNH : QUY ĐỊNH bỏ ra TIẾT VÀ HƯỚNGDẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾhttps://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-146-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-bao-hiem-y-te-357505.aspx