Mẫu hợp đồng khám chữa bệnh

      174

(Luật chi phí Phong) – giới thiệu đến độc giả mẫu thực hành thực tế khám chữa căn bệnh theo điều khoản tại Văn phiên bản hợp độc nhất vô nhị số 01 VBHN – BYT ngày 26 tháng 2 năm 2016 Thông tư hướng dẫn cấp chứng từ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép chuyển động đối với cửa hàng khám bệnh, chữa trị bệnh:

*
Mẫu phù hợp đồng thực hành thực tế khám chữa bệnh

MẪU HỢP ĐỒNG THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Ban hành kèm theo Thông tứ số 41/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của bộ trưởng Bộ Y tế)

………1……….……2……..

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng khám chữa bệnh

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc—————
Số: /HĐTH -……3…..……4…… , ngày tháng năm 20…

HỢP ĐỒNG

THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Căn cứ Bộ khí cụ Dân sự hiện hành ;

Căn cứ luật pháp khám bệnh, chữa trị bệnh hiện nay hành;

Căn cứ các văn bạn dạng hướng dẫn;

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm………. Tại…..5….., cửa hàng chúng tôi gồm:

BÊN A: 6 …………………………………………………………………………………………………………

Đại diện là Ông/Bà: 7 ………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………..

BÊN B: 8 ………………………………………………………………………………………………………..

Ông/Bà: ………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày ……… mon ……… năm ……… trên ………………………………………………………..

Văn bằng chuyên môn: 9 …………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại nay: 10 …………………………………………………………………………………………

Giấy minh chứng nhân dân/Hộ chiếu số:………… Ngày cấp: ……….. Chỗ cấp:………

Thỏa thuận ký phối kết hợp đồng thực hành thực tế khám bệnh, chữa dịch theo các pháp luật sau đây:

Điều 1. Thời hạn và trọng trách hợp đồng

– Ông/bà………… bao gồm văn bởi chuyên môn……… được thực hành thực tế từ ngày…….. Tháng

…….. Năm ……… cho ngày ……… mon …….. Năm ………

– Địa điểm thực hành: 11 …………………………………………………………………………………..

– Nhiệm vụ: 12 ……………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Chế độ làm việc

– Thời giờ thao tác : 13 ……………………………………………………………………………………

– Được trang bị gần như phương tiện làm việc gồm: ………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ của mặt B

1. Nghĩa vụ:

– ngừng những nhiệm vụ đã khẳng định trong hòa hợp đồng thực hành.

– Chấp hành nội quy, quy định của đơn vị, kỷ luật thao tác và các quy định của các đại lý khám bệnh, trị bệnh.

– Chấp hành việc xử lý kỷ phép tắc và bồi hoàn thiệt hại theo luật của pháp luật.

– Trả phí thực hành theo thỏa thuận: 14 ………….……………………………………..…..

Xem thêm: Các Dấu Hiệu Ung Thư Cổ Tử Cung Sớm Nhất Và Cách Điều Trị Hiệu Quả

2. Quyền lợi:

– Được xét nghiệm bệnh, trị bệnh, chăm sóc người dịch dưới sự tính toán của bạn hướng dẫn thực hành.

– Được cung cấp phương tiện, đồ vật bảo hộ thao tác làm việc gồm: ………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

– Được hưởng các chính sách trực, độc hại (nếu có): …………………………………………………

– Được cung cấp giấy xác thực thời gian thực hành.

– có quyền đề xuất, khiếu nại, vậy đổi, đề nghị xong hợp đồng theo nguyên lý của pháp luật.

– Những thỏa thuận hợp tác khác: …………………………………………………………………

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền lợi và nghĩa vụ của mặt A

1. Nghĩa vụ:

– chứng thực quá trình thực hành theo dụng cụ của dụng cụ khám bệnh, chữa dịch ngày 23 tháng 11 năm 2009; Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 mon 9 năm 2011 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể và khuyên bảo thi hành một trong những điều của điều khoản khám bệnh, chữa bệnh và Thông tứ số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của cục trưởng bộ Y tế gợi ý cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp chứng từ phép vận động đối với các đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh.

– bản đảm vấn đề làm với thực hiện rất đầy đủ những điều đã cam đoan trong hòa hợp đồng làm việc.

– thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và nghĩa vụ và quyền lợi của tín đồ tham gia thực hành đã cam kết trong hợp đồng làm cho việc.

2. Quyền hạn:

– Điều hành bạn tham gia thực hành thực tế hoàn thành quá trình theo hòa hợp đồng (Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công việc …)

– chấm dứt Hợp đồng có tác dụng việc, kỷ luật bạn tham gia thực hành theo công cụ của Pháp luật.

Điều 5. Điều khoản thi hành

– hai bên cam đoan thực hiện nay đúng những lao lý trong hợp đồng, những vấn đề phát sinh khác ngoài hợp đồng, bao gồm cả việc kéo dài hoặc xong xuôi hợp đồng trước thời hạn sẽ được hai bên cùng luận bàn giải quyết (thể hiện bằng những phụ lục dĩ nhiên hợp đồng).

– phù hợp đồng này làm thành hai bạn dạng có quý hiếm ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và bao gồm hiệu lực từ ngày ……… tháng …….. Năm ……… mang lại ngày ….. Tháng …….. Năm ……..

Hợp đồng này làm cho tại ………………, ngày ……… tháng …….. Năm ………

Người đề nghị thực hành(Ký ghi rõ họ cùng tên)Người đứng đầucơ sở khám bệnh, trị bệnh(Ký ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Có thể các bạn quan tâm: