Tụng kinh dược sư chữa bệnh

      154

LỄ PHẬT

* Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam mô Tận hỏng Không đổi thay Pháp Giới Quá,Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, hiền hậu Thánh Tăng thường Trụ Tam Bảo(1 lạy).

Bạn đang xem: Tụng kinh dược sư chữa bệnh

* Chí trọng điểm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo nhà Điều Ngự Bổn SưThích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư LợiBồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền ý trung nhân Tát, Hộ Pháp Chư tôn ý trung nhân tát, Linh đánh Hội ThượngPhật người thương Tát (1 lạy).

* Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam mô Đông phương Giáo công ty Dược Sư lưu Ly quang Vương Phật, Nhật Quang đổi thay ChiếuBồ tát, Nguyệt Quang phát triển thành Chiếu tình nhân tát, cứu giúp Thoát nhân tình tát, Dược Sư hội thượngPhật bồ tát (1 lạy).

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước pháp rưới cha ngàn

Quan Âm cam lộ cứu vớt trần gian

Trời người trong sáng vào pháp giới

Lửa đỏ làm nên đóa sen vàng.

NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Đà la ni của trung ương đại bi vô ngại:

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Nguyện theo người yêu tát quan liêu Âm, vày Ngài có đủ sức mạnh của tâm đại bi. Conxin quy y với đấng tương trợ loài người thoát khỏi tai nạn. Vì chưng Ngài gồm đủ thần lựcnên gọi là Đấng toàn năng.

Con xin trì tụng thần chú củaNgài. Thần chú tạo cho chúng sanh được an vui lợi ích. Thần chú rất là thùthắng, bởi nó tạo cho ác ma quan trọng tới gần; thật là linh nghiệm vì nó hoàn toàn có thể tịnh hóa thế giới sanh tử luânhồi.

Hãy tụng Thần chú như sau: Cúixin Đấng sáng sủa chói, Đấng bao gồm trí tuệ sáng sủa chói, Đấng hết sức thoát thế gian, Bậc sưtử vương, Bậc tình nhân tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơnngôn, làm cho chơn ngôn linh nghiệm.

Đấng buổi tối thắng, hỡi Đấng tốithắng! Xin Ngài khiến cho thần chú linh nghiệm.

Đấng đại tự tại! Xin Ngài pháthuy sức mạnh thần thông từ tại. Xin Ngài phát huy sức khỏe đại trường đoản cú tại.

Đấng ko ô nhiễm, Đấng xa rờitrần cấu, Đấng gồm thân hình không ô nhiễm! Hãy đến, xin Ngài xuất hiện.

Đấng tự tại trong đời! Xin Ngàitrừ độc tham lam, trừ độc sảnh hận, trừ độc ngu si tham ái, trừ sạch mát phiền nãonhiễm ô.

Đấng sư tử vương! Xin Ngài xuấthiện, tiến lên, hãy tiến lên.

Đấng giác ngộ! Xin Ngài có tác dụng chochúng sanh giác ngộ.

Đấng có rất đầy đủ lòng từ! bọn chúng conmuốn được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban mang đến an vui hạnh phúc, đều điều mongước hầu hết được thành tựu.

Bậc thành công đệ nhất! Xin bancho con thiền định an vui, sức mạnh vô cùng.

Đấng thắng lợi vĩ đại! tín đồ mặcgiáp đen, mình choàng da hổ, tay nắm hoa sen, tay cố kỉnh kim cang, tay cụ pháploa giác ngộ phần đa người, tay vắt tích trượng đại chiến và cũng chiến thắng, bêntả thì bao gồm mãnh thú, bên hữu lại có sư tử trợ lực. Xin ban cho con an vui, hạnhphúc.

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Nhỏ xin quy y ý trung nhân tát quan lại Âm, toàn bộ ước mơ hồ hết được thành tựu.

Thật linh nghiệm, thần chú thậtlinh nghiệm, thần chú của Đấng toàn năng thật là linh nghiệm.

NAM MÔ ĐẠIBI quan THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦNCHÚ

Con xin quy mạng đảnh lễ chư Phậtnói pháp thanh tịnh vi diệu.

Này lỗi không! Hãy uống cạn tất cảhọa tai, hãy làm cho sạch tất cả họa tai.

Này sức nóng! Hãy phạt hỏa, pháthỏa thiêu đốt toàn bộ họa tai, đốt sạch mát tai họa.

Này Tinh tú! Hãy xuất hiện, xuấthiện để tiêu trừ tà tai đen tối, làm cho bầu trời trong sáng, an lành, thiệt anlành.

NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa bén gỗ rán đàn

Khói thơm ngạt ngào khắp è cổ gian

Ba ngàn thế giới đều thanh tịnh

Mười phương chư Phật hiện tại thân vàng

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

KHAI KINH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

Kính lạy Đức thế Tôn

Quy mạng mười phương Phật

Con nay phát đại nguyện

Thọ trì khiếp Dược Sư

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu vớt khổ tam đồ

Nếu bao gồm kẻ thấy nghe

Đều vạc tâm người tình đề

Khi mãn Báo thân này

Sanh vào các Tịnh độ.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DƯỢC SƯLƯU LY QUANGVƯƠNG NHƯ LAIBỔNNGUYỆN CÔNG ĐỨC

Tôi nghe như vầy, một thuở nọ ĐứcPhật châu du giáo hóa mang lại thành Quảng Nghiêm bên dưới cây giờ nhạc, cùng rất támngàn Tỳ kheo, cha vạn sáu ngàn người tình tát, chén bát bộ Thiên long, fan với quỷ thần, Bàla môn, cư sĩ, quốc vương, đại thần cung kính thỉnh Phật thuyết pháp.

Bấy giờ Văn Thù người tình tát nương Phậtthần lực, quỳ gối lẹo tay, phía Phật, bạch rằng: "Bạch Đức cầm Tôn! Cúi xinnói rõ danh hiệu, bổn nguyện, công đức thù thắng của các Đức Phật, khiến cho mọingười từ đó tu hành, được sanh công đức và nêu gương giỏi cho bọn chúng đời sau”.

Đức Phật lập tức bảo: "Hay thay, haythay, Văn Thù Sư Lợi! Ông ý muốn Ta nói danh hiệu, bổn nguyện, công đức chư Phậtcho chúng hữu tình không bị nghiệp chướng buộc ràng, luôn được bình yên trong đời Tượng pháp. Ông đề nghị lóng nghe và để ý đến kỹ, ta sẽ vì ông nhưng mà nói”.

Văn Thù Sư Lợi bồ tát bạch rằng:"Chúng con muốn nghe. Cúi xin nuốm Tôn mở lòng chỉ giáo”.

Đức Phật tức thì bảo: "Này Văn ThùSư Lợi, từ bỏ đây tìm hiểu phương Đông biện pháp mười muôn ức cõi nước chư Phật có mộtthế giới thương hiệu là Tịnh giữ Ly; Giáo công ty cõi này là Phật Dược Sư giữ Ly QuangVương Như Lai. Mọi bạn tôn kính, vì chưng Ngài thấu hiểu thật tướng các pháp, giảiđược phần nhiều việc xảy ra trong đời cùng vượt khó khăn, làm cho Thầy Trời người, là bậctôn quý. Khi còn tu hạnh ý trung nhân tát, gồm phát Mười hai Đại nguyện để cho hữu tìnhcầu chi được nấy.

THỨ NHỨT: Ta nguyện đờisau, khi triệu chứng Vô thượng nhân tình đề, hào quang quẻ của Ta chiếu khắp vô lượng vô biênthế giới, khiến cho chúng hữu tình thấy ánh quang này, thân trung ương thanh tịnh, đủtướng trượng phu, siêng tu Lục độ, rời hải dương trần khổ, vào vùng Niết Bàn.

THỨ HAI: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng bồ đề, thân Ta như ngọc lưu ly, trong không tính sáng suốt, tinh sạchhoàn toàn, hào quang tỏa nắng chiếu mọi mười phương. Những chúng thơ mộng ở nơităm buổi tối cũng thấy thân Ta cùng được an lành, tùy chổ chính giữa mãn nguyện.

THỨ BA: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng ý trung nhân đề, cần sử dụng trí phương tiện đi lại dạy chúng hữu tình khiến tin lẫn nhau,làm mang lại dân giàu nước mạnh.

THỨ TƯ: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng bồ đề, nếu bao gồm hữu tình tu theo tà đạo, thì Ta khiến cho họ trở vềchánh đạo. Ví như theo nhị thừa, thì Ta khiến họ ước Vô thượng giác.

THỨ NĂM: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người yêu đề, nếu tất cả hữu tình nghỉ ngơi trong giáo pháp tu hạnh thanh tịnh,thì Ta khiến họ vừa đủ Tam tụ tịnh giới. Nếu ai hủy phạm cơ mà nghe danh Ta, tâm liền thanh tịnh, ko đọa ácđạo.

THỨ SÁU: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người thương đề, nếu gồm hữu tình thân hình kém hạ, không đủ sáu căn, xấuxí, khờ khạo, tai điếc, mắt mù, nói năng ngọng liệu, tuỳ thuộc tật nguyền, láchủi, điên cuồng, chịu nhiều khổ não. Nghe được danh Ta, lập tức được khỏi bệnh,thân hình đoan chánh, trí huệ sáng suốt.

Xem thêm: Tác Dụng Phụ Của Vitamin A Khi Sử Dụng Không Đúng Cách, Giá Thuốc Tại Alldrugs

THỨ BẢY: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng ý trung nhân đề, nếu gồm hữu tình mang bệnh dịch hiểm nghèo, không tín đồ cứuchữa, không địa điểm cậy nhờ, nghèo thuộc khốn khổ. Nghe được danh Ta, tức thời được khỏibệnh, thân trung tâm thanh tịnh, quyến trực thuộc sum vầy.

THỨ TÁM: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng ý trung nhân đề, nếu bao gồm hữu tình với thân thanh nữ chịu những đau khổ,muốn cầu ra khỏi, nghe được danh Ta, thân trọng tâm thanh tịnh, đầy đủ tướng trượng phu,tiến cho Vô thượng người yêu đề.

THỨ CHÍN: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng tình nhân đề, nếu bao gồm hữu tình sa vào lưới ma, tả đạo ràng buộc, Tadùng phương tiện khai thị cho họ, khiến cho khỏi đường mê, tu hạnh tình nhân tát, chứngquả Vô thượng ý trung nhân đề.

THỨ MƯỜI: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người yêu đề, nếu gồm hữu tình vì chưng vì vô minh phạm nên sai lầm, bắt buộc bịgiam cầm, chịu các đau khổ. Nghe được danh Ta, tất cả khổ ấy ngay tức khắc được tiêutrừ.

THỨ MƯỜI MỘT: Ta nguyệnđời sau, khi chứng Vô thượng nhân tình đề, ví như có người nào nghèo cùng, đói khát, vìcầu thức nạp năng lượng mà chế tạo nghiệp ác. Nghe được danh Ta, chuyên lòng lâu trì, thì Ta khiếnhọ bao gồm đủ đồ vật thực với dạy pháp Phật, để cho họ được Vô thượng nhân tình đề.

THỨ MƯỜI HAI: Ta nguyệnđời sau, khi chứng Vô thượng người tình đề, ví như có bạn nào nghèo thuộc hèn hạ, khôngcó áo mặc, muỗi mòng cắm đốt, nóng lạnh lẽo dãi dầu. Nghe được danh Ta, chăm lòngthọ trì, thì Ta khiến họ tất cả đủ đồ vật dùng, y phục tốt đẹp, của báu dư thừa.

"Lại này Văn Thù Sư Lợi! Công đứccủa Phật Dược Sư tất yêu nghĩ bàn. Vì vậy các ông phải khuyên bọn chúng sanhnguyện về cõi Tịnh của Phật Dược Sư. Vĩ cõi Phật ấy, đất bằng lưu ly, cây báuthẳng hàng tương tự như Tịnh Độ của Phật Di Đà, là chỗ hội ngộ của tương đối nhiều Bồ tátNhứt sanh vấp ngã xứ, bên dưới sự hướng dẫn của hai người tình tát Nhựt Quang trở thành Chiếu, NguyệtQuang biến đổi Chiếu là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp của Phật Dược Sư.

"Văn Thù Sư Lợi! Ở trái đất nàylại có rất nhiều người lần chần lành dữ, ôm lòng bỏn sẻn, thiếu thốn hẳn đức tin,không ưa bố thí, tham lam, íchkỷ, cướp đoạt của người. Saukhi qua đời, sanh làm cho ngạ quỷ, đói khát, khổ sở, ghi nhớ niệm danh hiệu của PhậtDược Sư, sanh lại làm cho người. Dựa vào công đức ấy, lưu giữ khổ ngạ quỷ, đề nghị hành cha thí,giúp kẻ nghèo cùng, lớn mạnh thiện căn, tu người tình tát pháp.

"Lại nữa, trong đời ngũ trược, cókẻ phá giới, làm mất đi chánh kiến, khen mình, chê người, tôn bái ác quỷ, làm cho bạnvới ma, khi bị tiêu diệt lại sa ác đạo. Nếu như nghe danh hiệu của Phật Dược Sư, tức tốc khỏiđường mê, bờ giác quay về, xuất gia học tập đạo, kính bái Tam Bảo, học tập rộng nghenhiều, thành công Lục độ cao siêu, giường lên bờ giác.

"Ở trường phù hợp khác, nếu như bị kẻ ácnhờ cậy quỷ thần, hay những phù thủy, yếm đối trù ẻo, gian khổ vô cùng. Nếu như tụngDược Sư tiêu tai thần chú, thì kẻ hung ác cũng phải hiền đức và vạc lòngthành quy y Tam Bảo.

"Nếu gồm Phật tử tu theo Tịnh độpháp môn, nhưng chưa quyết tâm, mang đến lúc mạng chung mà nghe danh xưng NAM MÔDƯỢC SƯ PHẬT, DƯỢC SƯ PHẬT, thì cũng biến thành được Văn Thù Sư Lợi tình nhân tát, Quán gắng ÂmBồ tát, Đắc Đại Thế tình nhân tát, rất nhiều Ý ý trung nhân tát, Bảo Đàn Hoa nhân tình tát, Dương vương vãi Bồtát, Dược Thượng người tình tát, Di Lặc bồ tát, từ khắp mười phương chỉ lối gửi đườngđến ao Thất bảo, sinh trong sen báu của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời, đời đờihưởng phước. Tuổi trời khi hết, sinh lại có tác dụng nhân gian, làm chuyển luân vương,được tín đồ tôn kính. Tứ phương im tĩnh, không có ác ma, khuyến hóa mọi nhàsiêng tu thập thiện, tía nghiệp thanh tịnh, đủ tướng trượng phu.

"Lại này Văn Thù Sư Lợi! sau khi thành đạo, Đức Phật Dược Sư pháttâm đại từ, tức thì vào Chánh định, hóa Phật bên trên đỉnh, thuyết Đà la ni Thần chú Tiêu tai, làm cho bacõi bốn loài không thể những bệnh dịch quái ác. Nếu như chư người thương tát sanh sinh sống đời sau, gặpbệnh nan y, phải trì chú này vào chén ăn cơm nước sạch, không tồn tại vi trùng, cho bệnh nhândùng, liền được khỏe khoắn mạnh. Người tình tát đa hạnh có tác dụng thuốc cứu giúp người, phước các vôlượng, hiện tại đời được bạn kính trọng; chết lại theo Phật Dược Sư, tinh tấn siêng tu, đang thành Vô thượngChánh giác”.

Bấy tiếng Văn Thù tình nhân tát xin Phậttruyền bá tởm này, giải ách trừ tai, cứu giúp đời mở đạo.

Đức Phật lại bảo: "Nếu bao gồm ngườinào bái dường cầu phước, thì trước phải khởi tạo bảy tượng của Phật Dược Sư nhằm trêntòa cao, rải hoa dưng hương, đốt đèn tục mạng. Giữ trọng tâm thanh tịnh, ko giận,không buồn, yêu đương xót bọn chúng sanh, khởi trọng tâm cứu hộ. Luôn luôn nhớ bổn nguyện côngđức của Phật Dược Sư, hiểu tụng, suy tư, dạy tín đồ làm phước, thì được công đứckhông thể suy nghĩ bàn.

"Nếu ở cố gian, quá núi băngngàn, luôn gặp tai nạn, nước trôi, lửa cháy, quan lại lại hành hình, dưới biển cả cákình, trên non hổ dữ, sư tử,độc xà, giặc giã mọi nơi, hết đường chạy thoát. Nhờ tất cả căn lành đời trước, nênnhớ danh hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chú, nhiếp niệm lâu trì, vớ cảtội này theo trên đây tan mất.

"Nếu bao gồm Phật tử lỡ phạm cấm giới,sợ đọa tam đồ, kính trọng tôn cúng Dược Sư lưu Ly quang quẻ Vương Như Lai. Nhờ côngđức này, khỏi đường sanh tử.

"Nếu có phụ nữ chịu khổ thời gian sanh,sức lực tiêu tan, tưởng chừng bắt buộc chết. Nhờ phước đời trước, nghe được danhhiệu của Phật Dược Sư giữ Ly quang quẻ Vương Như Lai, liền không còn khổ đau, hạ sanh maulẹ, mẹ con bình an”.

Phật hỏi A Nan tất cả tin vấn đề ấy? A Nan vùng lên mà bạch Phật rằng: "Mặt trăng nóng lên, mặttrời rét lại, tiếng nói Như Lai không khi nào sai. Nhưng bọn chúng đời sau tánh haytự cao, không tin tưởng lời Phật, có khả năng sẽ bị đọa lạc ở vùng tam đồ”.

Bấy giờ, trong chúng hội này cómột người yêu tát thương hiệu là cứu Thoát quỳ gối chắp tay bạch cùng với Phật rằng: "Bạch Đức ThếTôn! sau khi Như Lai diệt độ, những người đau khổ, bệnh nặng, ốm gầy; bà con, bạn bè hết lòng cứu vãn chữa,mà vẫn ko khỏi, lại thấy sứ đưa Diêm Ma sau khoản thời gian kiểm tra gửi hồn về địa phủđang ngóng xét xử. Nếu gồm Phật tử vì bạn bệnh này, rước đầy đủ bảy Thầy, treo phantục mạng, hết lòng cầu nguyện Đức Dược Sư lưu giữ Ly quang Vương Như Lai. Thần thức tín đồ này hoàn toàn có thể trở lại,nhớ rõ mọi việc ở chốn âm ty; vì vậy từ đây cần mẫn tu phước, dẫu sanhtrong đời ngũ trược nhưng mà vẫn an lành”.

Bấy giờ, A Nan muốn làm rõ ràngvề đèn cứu vớt mạng với thầnphan, làm thế nào giải oan cho những người đã chết.

Cứu Thoát tình nhân tát bạch Đức A Nan,ở trong thế gian nếu bao gồm kẻ bệnh, mong muốn được bình an, tất khắp cơ thể thân bắt buộc giữtám phần trai giới, mở kho cha thí, cúng dường chúng Tăng, lập đàn treo phan tụcmạng trước bảy biểu tượng của Phật Dược Sư, tư mươi chín hôm mai đốt đèn bổnmạng. Chư Tăng cầu nguyện, lễ Phật Dược Sư, giải ách trừ tai thần chú. Có tác dụng đủviệc ấy, dịch khổ tiêu trừ.

Bấy giờ, A Nan nói mạng vẫn hết,làm sao ko chết, mà lại được sống thêm?

Cứu Thoát người yêu tát thưa liền: "ThếTôn bao gồm dạy chín các loại hoạnh hồn, cho nên vì thế ta khuyên làm phan và đèn tục mạng, đểkhỏi tai nạn, được sống thọ dài. Chín sản phẩm công nghệ hoạnh này thật chưa hết số, nhưng vìquá khổ, cần phải chết oan.

"Thứ nhứt, tín đồ bệnh ko đủthuốc thang, không fan chăm sóc, căn bệnh không đáng bị tiêu diệt mà phải qua đời. Thứhai, phần đông kẻ nghịch bời, mê man tửu sắc. đồ vật ba, bị bắt, bị xử tử hình. đồ vật tư,chết chìm. Thứ năm, chết cháy. Sáu, bị ác thú. Trang bị bảy, rơi từ bên trên cao. Tám,bị khổ đau vày lầm thuốc độc. đồ vật chín, mai một vị thiếu thức ăn, phải bị chếtoan, bắt buộc làm hoạnh tử.

"Lại nữa A Nan! Ở trên ráng gianthường làm việc ác, Diêm vương vãi xử phạt, đề nghị giảm tuổi đời. Ta khuyên các ngườiphóng sanh, tu phước, sẽ được thọ mạng thọ dài”.

Bấy giờ, trong chúng hội này,mười nhị Dược Xoa đại tướng với thần binh, tất cả phát trọng điểm quy y Tam Bảovà nguyện vì chưng đạo, tương hỗ người đời. Bất kể nơi nào ghê này giữ bố, quyếtlòng ủng hộ fan trì kinh này thoát ra khỏi nạn tai, cầu đưa ra được nấy. Và tronglúc ấy, sử dụng chỉ năm màu sắc gút tên ta vào, trì tụng trừ tai thần chú, cầu nguyệnđầy đủ, bắt đầu tháo dây ra. Thương hiệu của bọn họ là Cung Tỳ La đại tướng, vạc ChiếtLa đại tướng, Mê Súy La đại tướng, An Để La đại tướng, Át Nể La đại tướng, SanĐể La đại tướng, Nhơn Đạt La đại tướng, cha Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng,Chơn Đạt La đại tướng, Chiêu Đổ La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng hay ở Tabà.

Đức Phật thích hợp Ca ngay lập tức khen mườihai Dược Xoa đại tướng cùng rất thần binh cứu vãn khổ độ sinh, thường ơn chư Phật.

A Nan lại bạch: "Kinh gọi tên gì, làm sao thọ trì, xin Phật chỉ bảo?”.

Thế Tôn dạy rõ kinh điện thoại tư vấn Dược SưLưu Ly quang đãng Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, xuất xắc Thập Nhị Thần tướng NhiêuÍch lãng mạn Kết Nguyện Thần Chú, cũng hotline Bạt Trừ Nhứt Thiết Nghiệp Chướng, mà thọ trì.

Phật nói lời này, chư đại nhân tình tát,bát cỗ Thiên long, toàn bộ thế gian, Đại đức A Nan, tám nghìn Thánh tăng đều rấtvui mừng, tín thọ phụng hành.

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠNNGÔN

Nam tế bào bạt già phạt đế bệ liền kề xả,lủ rô yêu thích lưu ly chưng lặt bà hắc ra xà giả. Đát tha yết đa gia a ra ha đế tammiệu tam bột đà gia đát điệt tha. Án bệ tiếp giáp thệ, bệ tiếp giáp thệ, bệ ngay cạnh xả, tam mộtyết đế tóa ha. (3 lần)

Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết

Nghiệp chướng bao đời hầu như giải hết

Rửa không bẩn lòng trần phát tình thật kính

Đối trước Phật đài, mong xin giải kiết

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu tai diên lâu Dược Sư Phật

Tùy trung ương mãn nguyện Dược Sư Phật.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Mười nhị thần tướng đại Dược Xoa

Trợ tuyên Chánh pháp tại Ta bà

Thiên long chén bộ đầy đủ tùy hỷ

Tà ma nước ngoài đạo cần tránh xa

NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)


Nguyện ngày an lành, đêm an lành,đêm ngày sáu thời gần như an lành. Xin nguyện tự bi thường gia hộ.

Nguyện ngày an lành, tối an lành,đêm ngày sáu thời các an lành. Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,đêm ngày sáu thời rất nhiều an lành. Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ.

TAM QUY

* trường đoản cú quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo đạo cả,phát lòng vô thượng (1 lạy)

* từ bỏ quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sanh, thấu rõ ghê tạng,trí huệ như biển. (1 lạy)

* từ quy y Tăng, xin nguyện bọn chúng sanh,thống lý đạichúng, tất cả không lo (1 lạy)